Kormányhivatalok

Magyar Mária
Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. A Kormányhivatalok jogállását, szervezetét, feladatait és hatásköreit a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás szabályozza. 

 

Megyei, fővárosi kormányhivatal

 • Székhelye a megyeszékhely városban, a fővárosi kormányhivatal és a Pest megyei kormányhivatal székhelye Budapesten van.
 • Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll.
 • Hivatali szervezetét főigazgató (a kormánymegbízott általános helyettese) vezeti. A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.
 • Önálló szervezeti egységei
 • a főosztályok,
 • a főosztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet,
 • a kirendeltségként működő járási hivatalok,
 • a megyeszékhelyen működő járási hivatalok és
 • a kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatalok főosztályai, valamint
 • az önálló osztályok.
 • Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok.
 • Általánosságban jogosult a fellebbezés elbírálására és a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha az elsőfokú hatóság a járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.
 • Állami tisztviselője hatósági ellenőrzést végezhet.
 • Ügyfélszolgálatot működtethet,
 • Ügyintézéshez kapcsolódó informatikai szolgáltatást biztosít.
 • A kormánymegbízott a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy intézését figyelemmel kíséri:
 • kapcsolatot tart a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
 • - a személyes és különleges adatok kivételével - adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;
 • eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
 • a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a kormányhivatal részvételével munkacsoportot hozhat létre;
 • intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;
 • a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;
 • a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti eljárását kezdeményezheti;
 • kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;
 • a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti;
 • a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet; valamint
 • további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.
 • Kormánymegbízotti kabinetjében működő állami főépítészek ellátják
 • a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben,
 • a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben,
 • a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,
 • a településkép védelméről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint
 • az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

 • Szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és
 • egyéb külön jogszabályokban

meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

 

Budapest Főváros Kormányhivatalára vonatkozó eltérő rendelkezések

Az örökségvédelmi feladatok körében ellátja

 • a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a műemléki érték,
 • a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban a régészeti örökség védelmével
 • kapcsolatos, a kormányhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó másodfokú feladatokat.

 

A kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

 • a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;
 • a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető.

 

Funkcionális feladatok az alábbiakban felsorolt, szervi működést szolgáló belső igazgatási feladatok:

 1. humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,
 2. költségvetési gazdálkodási,
 3. pénzügyi és számviteli,
 4. üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,
 5. beszerzési,
 6. szabályozási és iratkezelési,
 7. ellenőrzési,
 8. koordinációs,
 9. jogi (peres képviseleti),
 10. saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,
 11. kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló

feladatok.

 

Járási kormányhivatalok

 • A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként működnek, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A fővárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok működnek.
 • Székhelye a járás székhelyeként meghatározott városban van.
 • Hatáskörét önállóan gyakorolja.
 • Egyedi ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatal utasítási joggal nem rendelkezik.
 • A hivatalt a járási hivatalvezető vezeti. A hivatalvezetőt hivatalvezető-helyettes helyettesíti.
 • önálló osztály jogállású szervezeti egységének minősül
  • a főigazgatói titkárság,
  • a védelmi bizottság titkársága,
  • a belső ellenőrzési osztály,
  • a járási hivatalvezetői titkárság.
 • A hivatalban kormányablak és okmányiroda működik.
 • Általánosságban elsőfokú eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak minősül.
 • A feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.
 • Állami tisztviselője hatósági ellenőrzést végezhet. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabálysértések

Az építésfelügyelet területén:

 • az építési tevékenység első elektronikus főnaplója megnyitására vonatkozó kötelezettség megsértése,
 • építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció hiánya.

A munkaügy területén:

 • a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása,

A munkavédelem területén:

 • munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának hiánya,
 • Szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági;
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott építésfelügyeleti hatósági;
 • egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

 

 

 

scrollUp