Környezetvédelem

Soltész Ilona
Létrehozva: 2017-02-20 / módosítva: 2017-06-07

A környezetvédelem társadalmi tevékenységek összessége, amelynek célja, hogy megőrizze, illetve helyreállítsa az ember és a környezetének harmonikus kapcsolatát, biztosítsa a környezet elemeinek összehangolt védelmét, és lehetővé tegye a fenntartható fejlődést.

A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, megőrzésük és védelmük, továbbá a környezet minőségének javítása az egészséges élet szempontjából mindannyiunk érdeke és egyben felelősek is vagyunk érte.

A környezet elemei a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott mesterséges környezet, valamint ezek összetevői. Minden környezeti elemet a többi környezetalkotó elemmel egységben és kölcsönhatásban kell védeni, bármely környezeti elem terhelésének, igénybevételének csökkentése vagy megszüntetése céljából a másik környezeti elem károsítása, szennyezése nem megengedhető. A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok mennyiségének és készletének, valamint az elemeken belüli arányok és folyamatok védelmét is.

Az emberi tevékenységet, – amely környezet használatával vagy igénybevételével jár – úgy kell megszervezni, hogy minél kisebb környezetterhelést okozzon, megelőzze a környezet szennyezését és ne okozzon kárt.

A környezet védelmének alapelve az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás.

Az elővigyázatosság azt jelenti, hogy a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell az emberi tevékenységet folytatni.

A károkozás, a túlzott környezethasználat megelőzése azt jelenti, hogy tevékenységeink végzése során a leghatékonyabb megoldást, továbbá az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Ha a környezetet veszélyeztető tevékenység, vagy a környezetet károsító környezethasználat történik, a tevékenység által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról annak okozója köteles gondoskodni.

Az utóbbi ötven év során került külön megnevezésre az emberi jogok között a tiszta, egészséges környezethez való jog – a súlyos környezeti ártalmat okozó katasztrófák sorának hatására. Az 1972-es Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencián elfogadott nyilatkozat mondta ki elsőként, hogy az embernek alapvető joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez egy olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget, ugyanakkor pedig ünnepélyes kötelezettsége, hogy e környezetet a jelen és jövő nemzedékek számára megóvja és javítsa.

 

Az egészséges környezethez való jog érvényesítése az állam és hatóságainak tevékeny közreműködését igényli. Az egészséges környezethez való jog egyben azt is jelenti, hogy mindenkinek joga van a környezeti információk megismeréséhez, az esetleges környezeti ártalmak és veszélyek megismeréséhez, továbbá részt vehet aktívan a környezet minőségét érintő döntésekben.

Az Alkotmánybíróság 28/1994. (V. 20.) AB határozatában kimondta, hogy „az Alkotmány 18. §-ában megállapított, az egészséges környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.”

A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény több helyen is említést tesz a környezetről, illetve annak védelméről. Ezek közül kiemelendő a:

„XXI. cikk (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”

A környezetvédelmi tervezés alapja a Nemzeti Környezetvédelmi Program. Ezt hatévente kell elkészíteni, és az Országgyűlés fogadja el. A jelenleg hatályos, negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Program a 2015-2020 évekre vonatkozik, a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal fogadták el.

Letölthető: https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a15h0027.OGY

 

scrollUp