Közigazgatási fellebbezés

Létrehozva: 2018-06-27 / módosítva: 2018-06-27

A közigazgatási hatósági ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (ÁKR) szerint élhetünk jogorvoslattal. A kérelemre indítható jogorvoslati eljárás egyik fajtája a fellebbezés. Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

 

Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot

 • járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy
 • rendvédelmi szerv helyi szerve

hozta.

 

Önálló fellebbezésnek van helye

 • az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló,
 • az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező,
 • a kérelmet visszautasító,
 • az eljárást megszüntető,
 • az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott,
 • az eljárási bírságot kiszabó,
 • a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,
 • a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító,
 • az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító,
 • az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint
 • az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló

elsőfokú végzés ellen.

 

Nincs helye fellebbezésnek

 • ha az elsőfokú döntést - a központi hivatal kivételével - központi államigazgatási szerv vezetője hozta,
 • ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést,
 • a másodfokú hatóság által hozott önállóan fellebbezhető végzés esetén,
 • ha nincs kijelölt másodfokú hatóság,
 • nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben,
 • ha a hatósági szerződés alapján végrehajtást rendeltek el.
 • ha törvény a fellebbezést kizárja.

 

A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására általában halasztó hatálya van. Azonban az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet, és a fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. Azonban a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

A fellebbezés elbírálása

Ha a hatóság

 • a fellebbezés alapján – vagy anélkül - a megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, azt annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja. A döntést a hatósági igazolványba és bizonyítványba felvett téves bejegyzés kivételével nem lehet módosítani vagy visszavonni, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.
 • a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.
 • a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely

 • a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja,
 • eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
 • a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.

 

Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

 

scrollUp