Közlekedési építmények tervfázisai

Létrehozva: 2016-06-01 / módosítva: 2016-06-01

Közlekedési építmények tervfázisai, szerepe, főbb tartalmi követelményei, az engedélyeztetés néhány buktatója

 

1. A megvalósulás menete

1. Egy közlekedési építmény megvalósulásának menete

Előkészítési fázis

- tervezési program meghatározása

- tanulmányterv, javaslattétel

 

Engedélyezési fázis

- az építés jogi feltételeinek biztosítása (engedélyezési eljárás)

- közvetlen előkészítő munkák (tervezés, területmegszerzés stb.)

- vállalkozásba adás (tendereztetés vagy közvetlen megbízás)

 

Kivitelezési fázis

- tényleges kivitelezési munkák

- forgalomba helyezés, átadás

- garanciális, szavatossági időszak, monitoring

 

2. Tervfázisok fajtái

- településrendezési terv közlekedési munkarésze

- tanulmányterv

- engedélyezési terv

- ajánlati (tender) terv

- kiviteli/építési terv

- megvalósulási terv

 

3. Tervfázisok szerepe, célja

 • adatok és információk biztosítása a döntéshozók számára a döntési szintnek megfelelő műszaki tartalommal
 • tervezői műszaki javaslattétel a döntéshozók számára
 • adatok biztosítása a széleskörű társadalmi tájékoztatáshoz
 • gazdaságos műszaki megoldás megtalálása a beruházói, üzemeltetői, hatósági szempontok együttes figyelembe vételével (kompromisszumok)
 • a Vállalkozó sajátos igényeinek (pl. géppark, technológia) figyelembe vétele
 • tervezői közreműködés a kivitelezésben

 

4. Az egyes tervfázisok megrendelői köre:

 • településrendezési terv esetében mindig az Önkormányzat
 • tendertervig bezárólag általában a Beruházó (a közbeszerzési eljárás műszaki mellékletéig)
 • a végleges kiviteli terv esetében a nyertes Vállalkozó (kivitelező)ez a tervfázis már tartalmazza a konkrét kivitelezési technológiának megfelelő részletterveket, gyártmány ill. anyag megnevezéseket
 • a tanulmányterv, döntés előkészítő tanulmány esetében lehetséges egyéb megrendelő (Önkormányzat, társulás stb.)

 

5. Tervfázisok és főbb tartalmi követelményeik

5.1. Településrendezési terv közlekedési munkarész

 • közúthálózati hierarchia meghatározása- elvi keresztszelvényi elrendezés
 • csomópontok kijelölése
 • terület felhasználási jellemzők meghatározása
 • ehhez kapcsolódóan parkolóhelyek kijelölése

 

5.2. Tanulmányterv

 • mindig több változat vizsgálata szükséges
 • rendezési tervekkel való összhang biztosítása
 • ütemezés, változatok közötti kapcsolat lehetőségeinek feltárása
 • a változatok összehasonlítására költségbecslés, műszaki-gazdasági vizsgálat
 • környezeti vizsgálat (előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a „Környezeti hatás-vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” szerintiesetekben és tartalommal

 

5.3. Engedélyezési terv

Legfontosabb előírások:

 • 15/2000.(XI.16.) KöViM rendelet „Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről”
 • ÚT 2-1.201:2004 Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás

Az engedélyezési terv főbb részei (ÚT 2-1.201:2004, 1.11.3. pont):

• útépítési engedélyezési terv (az eljárás műszaki munkarésze)

• vízelvezetési terv (lehet az útépítési terv része is)

• hídépítési engedélyezési terv

• forgalomtechnikai terv

• közmű alátámasztó munkarészek

• környezetvédelmi engedélyezési terv

• talajmechanikai terv• telekalakítási terv (kisajátítási terv)

• táj- és természetvédelmi, növénytelepítési terv

 

5.4. Ajánlati (tender) terv

 • tendertervi munkarészek

• műszaki tervek (konkrét típus, anyag megnevezések nélkül)

• műszaki előírások

• érvényes szabványok jegyzéke

• tételek tartalma

• mennyiség kimutatás (általában a beruházó által meghatározott tételrend szerinti bontásban)

 • kiinduló műszaki terv

• engedélyezési terv: ebben az esetben kevésbé pontos mennyiségek,sok módosítási igény

• kiviteli terv I. ütem: ekkor pontosabb ajánlat,kevesebb módosítási igény

 

5.5. Kiviteli/építési terv

 • az építési engedély előírásainak figyelembe vétele- részlettervek, szükség szerint gyártmánytervek, kitűzési tervek elkészítése
 • Vállalkozó (ha már van) igénye szerinti tervkiegészítések, módosítások
 • építési terv javasolt fázisai:

 

I. ütem: a tenderterv műszaki része

II. ütem:

- tervzsüri tárgyalási anyaga (résztvevői: Beruházó, Vállalkozó, Mérnök)

- létesítési, vezetékjogi engedélykérelem műszaki munkarésze (közművek, útvíztelenítés)

III. ütem:

- a ténylegesen kivitelezésre kerülő műszaki terv

- szükség szerinti hatósági jóváhagyások megkérése

- a független Mérnök jóváhagyásának megszerzése

 

5.6. Megvalósulási terv

Feladata:

- rögzíteni az építési tervtől való eltéréseket

- az üzembe (forgalomba) helyezési eljárás alapdokumentuma

- adatszolgáltatás:

• a közút ill. közmű kezelője részére az üzemeltetéshez

• adatszolgáltatás a további tervezésekhez

Formája:

- mindig geodéziai bemérés alapján készül (EOV koordináta!)

- régebben kézzel készült az építési tervre, újabban lehet digitális változata is

 

6. Engedélyezési eljárás

 

Az eljárás résztvevői

- Közlekedési Hatóság, Beruházó (engedélyes), Tervező

- szakhatóságok a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet szerint

- út- és közműkezelők

- területtulajdonosok

• Önkormányzat

• Állam (Kincstári Vagyonigazgatóság)

• magántulajdonosok

 

Eljárás menete

 • engedélyezési terv leszállítása, benyújtása Közlekedési Hatósághoz
 • tartalmazza: érintett kezelők listáját
 • érintett, ill. szomszédos területek tulajdonosi listáját
 • kezelői hozzájáruló nyilatkozatok megkérése (Tervező feladata)
 • szakhatóságok nyilatkozatainak megkérése, terv műszaki felülvizsgálata, véleményezése (Közlekedési Hatóság feladata)
 • engedély kiadását megelőző bejárás (Közlekedési Hatóság feladata)
 • résztvevők: érintett hatóságok és kezelők érintett területtulajdonosok és szomszédok
 • engedély kiadása
 • engedély jogerőre emelkedés

 

Az engedélyeztetés buktatói

 • földhivatali nyilvántartás hibái, területhasználat
 • közműszolgáltatók szerepe, igényei
 • környezetvédelem, erdőterületek igénybevétele
 • műszaki előírások változása, szabvány alóli felmentési igények
 • tervezés közbeni egyeztetések hiányosságai
 • hivatali eljárások kiszámíthatatlan időigénye, elsőfokú határozatok megfellebbezése

 

Földhivatali adatok, területhasználat

 • rendezetlen, át nem vezetett földhivatali előzmények
 • földhivatali nyilvántartás adathiányai, azok pontatlansága (pl. címek, nevek)
 • elaprózott tulajdonosi szerkezet (korábbi kárpótlási gyakorlat hatása)
 • a tényleges területhasználat és a földhivatali nyilvántartás közötti eltérés(pl. külterületi földutak helye)
 • Önkormányzatok területfelhasználási gyakorlatának problémái:
  • külterület fokozott ütemű belterületbe vonása
  • építési engedélyek kiadásának gyakorlata
 • Önkormányzatok járulékos beruházási igényei (önkormányzati utak, csomópontok építése, közművesítés stb.), ennek finanszírozása

 

Közműszolgáltatók szerepe, igényei

 • hozzájárulás kiadásának feltételhez kötése (megállapodás Beruházó, Vállalkozó,közműszolgáltató között)
 • az épülő új vezeték szakaszok térítésmentes tulajdonjog átadásának igénye (jogszabályi összeférhetetlenség)
 • a meglévő, kiváltásra/elbontásra kerülő vagyonelemek (vezeték szakaszok) utánikártalanítás kifizetése
 • hálózatfejlesztési többlet igények érvényesítési szándéka (kiváltások hossza, kapacitása, felhasznált anyag minősége stb.)

 

Környezetvédelem, erdőterületek igénybevétele

 • az útépítés káros hatásával nem indokolható környezetvédelmi igények (pl. további véderdők, zajárnyékoló falak önkormányzati igénye)
 • az erdő kivonási engedély kiadásának ütemezése (nem igazodik a területmegszerzéshez)
 • erdőpótlás szabályozásának megváltozása (csak az érintett település területén belül lehetséges, ez további területmegszerzést igényel)
 • erdő nyilvántartási adatok és a tényleges területhasználat közötti eltérés (erdőgazdálkodási és fakivágási terv készítése)

 

Műszaki előírások változása, szabvány alóli felmentések

 • életbe lépő, ill. megszűnő előírások nyomon követése (pl. ÚT 2-3.301:2006 aszfaltszabvány)
 • szabvány alóli felmentési indokok:
  • egyszerűsített, költségtakarékosabb műszaki megoldások alkalmazása a forgalombiztonsági szempontok betartásával
  • objektív korlátozó körülmények (beépítés, meglévő létesítmények stb.)

 

7. Tervezői tevékenység az engedély kiadását követően

 • építési engedélybe foglalt előírások átvezetése
 • kiviteli terv munkarészeinek elkészítése
 • együttműködés Vállalkozóval, Mérnökkel (Beruházó képviselője)
 • tervezői művezetés
 • organizációval összefüggő tervezési feladatok

 

scrollUp