Közreműködő szervezet

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2018-02-16 / módosítva: 2018-02-16

A közreműködő szervezetekre vonatkozó előírásokat elsősorban két jogszabály, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.), valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A közreműködő szervezet váltja fel a korábbi regisztráló szervezetet. A közreműködő szervezethez kizárólag vizsgáztatás és oktatás tartozik, ennek köre viszont bővült. Az energetikai auditori névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai vizsgán túl, minden névjegyzékben szereplő energetikai auditornak ötévente megújító szakmai vizsgát is kell tennie, továbbá évente kötelező továbbképzésen kell részt vennie, amelyet szintén a közreműködő szervezet bonyolít le. A vizsgára, a megújító vizsgára és a továbbképzésre kötelezettek köre is bővül, mert új feladatkörrel megjelentek az energetikai szakreferensek, akikre ugyanazok a vizsga- és továbbképzési kötelezettségek vonatkoznak, mint az energetikai auditorokra.

A közreműködő szervezet az Ehat-ban meghatározott feladatait a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélye alapján látja el, amely tíz évre szól. A korábbi regisztrációs szervezethez hasonlóan a közreműködő szervezet is kizárólag csak köztestület lehet.

A közreműködő szervezet az engedélyezés alapjául szolgáló követelményeknek való megfelelősége tekintetében bekövetkezett változást köteles a Hivatalnak haladéktalanul írásban bejelenteni. Ha az engedély hatályát veszti, a közreműködő szervezet köteles saját költségén a közreműködési tevékenységével kapcsolatos iratoknak a Hivatal vagy a Hivatal által megjelölt közreműködő szervezet részére történő átadásáról gondoskodni. A Hivatal törli a közreműködő szervezetet a nyilvántartásból, ha az engedélye hatályát veszti. Ha nincs hatályos közreműködő szervezeti engedéllyel rendelkező szervezet, a közreműködő szervezeti feladatokat a Hivatal látja el.

Az energetikai auditálási (és a szakreferensi) tevékenység folytatásához szükséges szakmai vizsgát, szakmai megújító vizsgát és továbbképzést a közreműködő szervezetnek jelentkező esetén legalább negyedévente meg kell szerveznie és a vizsga, megújító vizsga, valamint a továbbképzés teljesítéséről az igazolást ki kell állítania.

A közreműködő szervezet az energetikai auditorok (és szakreferensek) által teljesítendő szakmai vizsga és megújító vizsga tartalmáról és eljárásrendjéről vizsgaszabályzatot dolgoz ki, amelynek elfogadása és módosítása a Hivatal jóváhagyásához kötött. A Hivatal felügyeli a szakmai vizsga és megújító vizsga lebonyolítását.

A vizsgaszabályzatnak tartalmaznia kell különösen:

 • a vizsgán való részvétel feltételeit;
 • a jelentkezés szabályait;
 • a vizsgakövetelmény részletes tematikáját;
 • a vizsgázók teljesítményének értékelési módszerét;
 • a vizsgáról történő kizárás szabályait;
 • a vizsgával kapcsolatos dokumentumok kezelésére vonatkozó szabályokat;
 • a vizsgára történő jelentkezésre szolgáló jelentkezési lap mintáját;
 • a vizsga eredményes teljesítését igazoló tanúsítvány mintáját;
 • a vizsga teljes menetének rögzítésére szolgáló jegyzőkönyvmintát;
 • a vizsgabizottság összetételére vonatkozó követelményeket;
 • a panaszok kezelésének módját.

A szakmai vizsgát és megújító vizsgát megelőzően a vizsgázók felkészítő tanfolyamon vehetnek részt. A közreműködő szervezetnek a vizsgára felkészítő tanfolyamot meg kell hirdetnie és jelentkező esetén a tanfolyamot évente legalább egy alkalommal le kell folytatnia.

A felkészítő tanfolyam és a továbbképzés tananyagáról, valamint a részletes oktatási módszertanról a közreműködő szervezetnek tanulmányi szabályzatot kell kidolgoznia, amelynek elfogadása és módosítása a Hivatal jóváhagyásához kötött. A Hivatal felügyeli a felkészítő tanfolyam és a továbbképzés lebonyolítását.

A tanulmányi szabályzatnak tartalmaznia kell különösen:

 • a felkészítő tanfolyamon és a továbbképzésen való részvétel feltételeit;
 • a felkészítő tanfolyam és a továbbképzés tematikáját, oktatási módszertanát;
 • a tananyag aktualizálására vonatkozó ütemezést;
 • az oktatók kiválasztására vonatkozó feltételeket.

A Hivatal részéről jóváhagyott szabályzatokat a közreműködő szervezetnek honlapján közzé kell tennie és ismertetnie kell a továbbképzés és a szakmai vizsga során a résztvevőkkel. A résztvevők a szabályzat megismeréséről írásban nyilatkoznak.

A közreműködő szervezetnek olyan működési és eljárási szabályzattal kell rendelkeznie, amely:

 • tartalmazza az energetikai auditorok (valamint energetikai szakreferensek) szakmai képzésével, továbbképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos eljárási szabályokat;
 • tartalmazza a Hivatallal való kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat;
 • biztosítja a közreműködő tevékenységgel kapcsolatos tevékenységnek az egyéb tevékenységektől való elkülönítését.

A közreműködő szervezetnek rendelkeznie kell:

 • olyan helyiséggel, amelyben biztosítható legalább 20 fő részvételével elektronikus vizsga megszervezése;
 • olyan elektronikus vizsgaszoftverrel:
  • amely támogatja a vizsgák helyszíni, vizsgalaborban történő lebonyolítását;
  • amely alkalmas arra, hogy a rendelkezésre álló vizsgakérdések alapján a vizsgázók számára egyedi vizsgasorokat generáljon;
  • amely alkalmas a részletes vizsgaeredmények archiválására és tárolására;
 • Informatikai Biztonsági Szabályzattal.

A közreműködő szervezetnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy biztosítsa a felhasználók számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

A közreműködő szervezet a felkészítő tanfolyam és a továbbképzés dokumentációját, valamint a vizsgadokumentációt a tanfolyam, a képzés és a vizsga zárását követő 10 munkanapon belül köteles megküldeni a Hivatal részére.

A közreműködő szervezet az energetikai auditorok (és energetikai szakreferensek) képzésével, továbbképzésével, valamint az energetikai auditori (és szakreferensi) szakmai vizsgák, megújító vizsgák megszervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatai ellátása céljából kezeli:

 • a képzésekre, továbbképzésekre jelentkező személyek személyes adatait (név, lakcím);
 • az energetikai auditori (és energetikai szakreferensi) szakmai vizsgával és megújító vizsgával kapcsolatban beszerzett adatokat.

A közreműködő szervezet a képzésre, továbbképzésre, szakmai vizsgára, valamint megújító vizsgára való jelentkezés időpontjától számított két év elteltéig gondoskodik az energetikai auditori (és szakreferensi) szakmai vizsgával és megújító vizsgával kapcsolatban beszerzett adatok megőrzéséről, azt követően intézkedik azok megsemmisítése iránt.

A közreműködő szervezetnek évente – az 1/2017. (II. 16.) MEKH rendeletben meghatározott tartalommal – jelentést kell készítenie tevékenységéről a Hivatal számára.

 

scrollUp