Légiforgalmi közlekedési építmények

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2018-07-30

A légiforgalmi közlekedési építmények használatbavételi engedélyezési eljárás előírásai

A repülőtér csak a légiközlekedési hatóságtól a használatbavétel előtt kérelmezett használatbavételi engedély alapján vehető használatba.

 
Külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni:

 • a létesítési engedélyben eredetileg már több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az egyes megvalósulási szakaszokban megépített építményekre,
 • a rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas építményrészekre vagy más önálló rendeltetési egységekre.


Ha a használatbavételi eljárást megelőzően a repülőtér vagy egyes berendezései, építményrészei műszaki átadásra kerülnek, akkor erről a légiközlekedési hatóságot 8 nappal azt megelőzően értesíteni kell. A légiközlekedési hatóság a műszaki átadáson - szükség esetén - részt vesz és megállapításait közli, amelyeket a használatbavételi engedély kiadásakor figyelembe kell venni.


A repülőtér használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a megvalósulási dokumentációt 12 példányban,
 • a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó helyszínrajznak és műszaki terveknek, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően, a szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, valamint a repülőtér rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas,
 • ha a repülőteret a jogerős és végrehajtható létesítési engedélytől, valamint a jóváhagyott műszaki dokumentációtól eltérően alakították ki, de az eltérés nem engedélyhez kötött, a felelős műszaki vezető eltérésre vonatkozó nyilatkozatát 1 példányban,
 • az érintett közműszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az eljárással érintett repülőtér közműszolgáltatása biztosított,
 • a létesítési engedélyben előírt mellékleteket.


A repülőtér használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy

 • az építési tevékenységet a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó műszaki dokumentációnak, továbbá az engedélyezett eltérésnek megfelelően végezték-e el,
 • a repülőtér a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
 • a repülőtér zavartalan használatához szükséges járulékos építmények - így különösen: parkolók, hulladék-, göngyölegtárolók - megvalósultak-e, a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést elvégezték-e, valamint
 • amennyiben zajgátló védőövezet kijelölése szükséges, a zajgátló védőövezetet kijelölő határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e,
 • a repülőtér működéséhez szükséges építmények jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkeznek.


A repülőtér használatbavételi engedély csak akkor adható meg, ha a repülőtér a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelel.

A repülőtér használatbavételi engedély megadásáról hozott határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell:

 • a létesítési engedély számát és keltét,
 • a repülőtérrel érintett földterület helyrajzi számát,
 • a repülőtér besorolását,
 • az engedély állandó vagy ideiglenes jellegét,
 • a biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok esetében - határidő kitűzésével - a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges további munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezést,
 • felhívást arra, hogy a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg az üzemben tartási engedélyre vagy annak módosítására irányuló kérelmet kell benyújtani.


A légiközlekedési hatóság a repülőtér használatbavételi engedély megadását az észlelt hibák és hiányosságok megszüntetéséig - a repülőtérre vagy annak egy részére - a hiányosságok jellegétől függően megtagadhatja, és a repülőtér használatbavételét megtilthatja.

A repülőtér rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan alkalmas részére vagy meghatározott esetben legfeljebb két évig hatályos ideiglenes használatbavételi engedély adható. Az ideiglenes használatbavételi engedély a meghatározott időtartam lejártával hatályát veszti.

 

scrollUp