Meglévő felvonókra vonatkozó szabályok

Soltész Ilona
Létrehozva: 2016-07-13 / módosítva: 2017-06-07

A felvonók biztonságos működését megfelelő karbantartással és rendszeres ellenőrzéssel kell fenntartani. A karbantartás egyik fő célja, hogy az biztonsági berendezések elhasználódásából, kopásából eredő töréseket, szakadásokat, és meghibásodásokat megelőzze, és a meghibásodásból eredő veszélyhelyzeteket minimálisra csökkentse, valamint fenntartsa a felvonó működésének hibamentes, normál üzemi működését.

A felvonók működésére vonatkozó szabályokat a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet valamint a hatályos magyar szabványok tartalmazzák.

A kormányrendelet előírásai szempontjából a személy, teher és személy-teher felvonók mellett felvonónak minősülnek az építményben vagy azon kívül létesített fülkével rendelkező berendezések, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de meghatározott állandó pályán mozognak (ollós felvonók stb.), a személyszállításra való körforgó (páternoszter), és a mozgáskorlátozott személyek számára készült lépcsőfelvonó, ferdepályás vagy függőleges pályájú emelőlap.

Az üzemeltető a berendezés üzemeltetése során, köteles gondoskodni arról, hogy a felvonó rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban legyen; a berendezést rendszeresen karbantartsák, és megtörténjenek az előírt biztonságtechnikai felülvizsgálatok. Felelős továbbá azért, hogy műszaki hiba vagy veszélyhelyzet esetén a vészjelző berendezés működőképes legyen és gondoskodnia kell a fülkében rekedt utasok kimentéséről. Az üzemeltetőt kötelezettségei elvégzésére kötelezheti a hatóság.

A felvonók karbantartását a gyártó utasításainak megfelelően és a gyártó által előírt gyakorisággal kell végezni. Ha a gyártói utasítás másként nem rendelkezik, két egymást követő karbantartás között

  • a 20 évesnél nem régebben üzembe helyezett vagy felújított berendezés esetében 70 naptári nap,
  • egyéb esetben 35 naptári nap telhet el.

Gyártói utasítás hiányában a vonatkozó magyar szabvány szerint kell elvégezni a karbantartást. A felvonó rendszeres karbantartásának biztosítása az üzemeltető kötelessége és felelős azért, hogy ez megtörténjen.

Felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy végezheti önállóan, aki

  • felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy
  • egyéb szakirányú (lakatos, gépész, villanyszerelő) szakmunkás bizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata van, továbbá
    • legalább felvonó karbantartó-szerelő szakképesítéssel rendelkezik.

A karbantartó vállalkozás felelős az általa végzett munkáért, és ezért értékarányos felelősségbiztosítással is kell rendelkeznie. A felelősség egyértelművé tétele érdekében más karbantartó vállalkozás megbízása előtt az üzemeltetőnek a nyilvántartott szervezet általi ellenőrző vizsgálatot kell végeztetnie. Ha a berendezést a karbantartó vállalkozás szerelője állította le, a berendezés ismételt üzembe helyezéséig másik karbantartó vállalkozás nem bízható meg.

Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságát. Ezt műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével teheti meg. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok előírt tartalmát szabványok határozzák meg.

A kormányrendelet bevezeti a nyilvántartott szervezet fogalmát (korábban kijelölt szervezetnek nevezte a jogszabály), amelyeket a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal vesz nyilvántartásba és tevékenységüket felügyeli. Ezek a szervezetek jogosultak a biztonságtechnikai felülvizsgálatot elvégezni.

A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni.

Az ellenőr és a nyilvántartott szervezet felelős az általa elvégzett vizsgálatok teljességéért, eredményéért és szakszerűségéért.

Az üzemeltető a létesítést követő 90 napon belül, majd ezt követően minden naptári év június 30-ig köteles a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet megbízni. A megbízást az üzemeltető, vagy az általa közvetlenül megbízott szervezet vagy személy adhatja ki, kivéve a karbantartást végző személyt vagy szervezetet. A felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántartott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet.

A műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok eredményét havonta összesítve meg kell küldeni a szakmai felügyelet ellátó hatóságnak.

Ha a felvonó műszaki állapota, vagy a biztonsági berendezés meghibásodása vagy egyéb hiányosság közvetlen balesetveszélyt jelent, a felvonó karbantartója, az üzemeltető, vagy a felülvizsgálatot végző ellenőr köteles a berendezés működését leállítani. A berendezés egy évet meghaladó leállítása esetén a berendezés veszélytelenítése iránti kell intézkedni. Az építmény tervei vagy hatósági engedélyei szerint menekülési útvonalként is szolgáló mozgólépcsők és mozgójárdák veszélytelenítése nem megengedett, azokat üzemképes állapotban kell tartani.

A felvonókhoz és a mozgólépcsőkhöz gépkönyvet kell vezetni, amelybe a főbb műszaki paramétereket, a karbantartásokat, felülvizsgálatokat, illetve minden fontos a működést érintő műszaki adatot és eseményt fel kell jegyezni.

Komoly probléma, hogy az évtizedekkel ezelőtt üzembe helyezett felvonók biztonsági szintje és műszaki megoldásai nem felelnek meg a mai kor elvárt biztonsági követelményeinek, mint ahogy egy veterán autó sem rendelkezik pl. légzsákkal. A problémával az Európai Bizottság is foglalkozott és 1995. június 8-án elfogadta a tagállamokhoz intézett, a meglévő felvonók biztonságának javításáról szóló, 95/216/EK ajánlást. A jelenleg hatályos 2014/33/EU irányelv is meghivatkozza az ajánlást.

Az ajánlás szerint a tagállamok feladata a saját országukban üzemelő felvonók biztonságának felülvizsgálata, és ehhez az EU egy közös módszert és szabványt készít. A szabványban felsorolják a lehetséges kockázatot jelentő műszaki megoldásokat a régi felvonóknál, amelyből az európai országok szakemberei kiválaszthatták a helyben lévő felvonó állományra legjellemzőbb megoldásokat. A beazonosított kockázatos műszaki megoldásokat a balesetveszélyesség szempontjából rangsorolták és ehhez hozzárendeltek kötelező korszerűsítési határidőket, amelyet az egyes országok jogszabályai a régi felvonók esetében előírtak.

Magyarországon is elkészült a hazai felvonó állományra illeszkedő MSZ EN 81-80:2004 jelzetű, „Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei” című szabvány. Jelenleg a régi felvonók korszerűsítésére nincs jogszabályban előírt kötelezettség. A tulajdonosok és üzemeltetők felelőssége, hogy a biztonsági kockázatot jelentő elavult műszaki megoldásokat korszerűsítsék.

 

scrollUp