Milyen magas lehet az épület?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § szerint az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott övezetre, építési övezetre vonatkozóan a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot kell figyelembe venni. 

 

Az Étv. 2. §-a szerint építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).”

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK] 7. §-a szerint a helyi építési szabályzatban egységesen kell meghatározni a megengedett beépítési magasságot:

a) az épületmagasság,

b) a homlokzatmagasság vagy

c) a párkánymagasság

alkalmazásával. A helyi építési szabályzat a helyi sajátosságok megőrzése vagy kialakítása érdekében további előírásokat, különösen az épület legmagasabb pontjának magasságát, az építészeti karakter jellemzőit meghatározó rendelkezést írhat elő.

[Az OTÉK 1. számú melléklete szerint Beépítési magasság: az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság gyűjtőfogalma.

Épületmagasság („Ém”): az épület valamennyi, külső és belső, sík vagy kiterített íves homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.]

 

A fenti előírásokban számos ellentmondás van:

Egyszerű bejelentésnél csak a beépítési magasságot vagy az építménymagasságot kell figyelembe venni.

Azonban a hatályos országos településrendezési előírásokban építménymagasság már évek óta nem szerepel, nincs szabályozva, így az csak azokban a HÉSZ-ekben él tovább, melyek még a korábbi OTÉK előírásokon alapultak és csak addig él tovább, amíg a helyi HÉSZ szabályozás változatlan (ez legkésőbb 2017. december 31.)

 

A hatályos OTÉK épületmagasságot szabályoz, így a gyakorlatban csak ennek definícióját tudjuk használni (mert az épület is építmény). A beépítési magasság pedig gyűjtőfogalom (ezért elég lett volna csak erre hivatkozni az Étv. szabályozásában). Viszont, ha a HÉSZ az OTÉK felhatalmazása alapján további magassági szabályozási elemeket is alkalmaz, azokat nem kell figyelembe venni!

 

scrollUp