logo

Mit kell figyelembe venni az épület rendeltetésével kapcsolatban?

713
Létrehozva: 2017-01-27 / módosítva: 2018-07-30

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § szerint az egyszerű bejelentés alapján épülő lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott övezetre, építési övezetre vonatkozóan a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését kell figyelembe venni. 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK] szerint az építmény rendeltetését megváltoztatni a helyi építési szabályzat rendelkezései szerint szabad, mert újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteire vonatkozóan meg kell határozni legalább az építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetést, és az ezen kívül elhelyezhető egyéb rendeltetést, valamint azt a rendeltetést, amely nem helyezhető el,

Az egyes építési övezetekben vagy övezetekben az övezet sajátos használatának megfelelő rendeltetéseken kívül csak olyan más rendeltetés engedhető meg, amely használata során a terület sajátos használatát nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet, és az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön jogszabályi előírásoknak megfelel.

 

Az Étv. kimondja, hogy beépítésre nem szánt területen meglévő építmény rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha az

a) a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja,

b) közérdeket nem sért, különösen

ba) nem érinti károsan a környezet természeti, táji és építészeti értékei védelmének érdekeit,

bb) nem veszélyezteti a talaj- és a vízgazdálkodást,

bc) nem befolyásolja hátrányosan a terület rendeltetésszerű felhasználását,

 

Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat vagy az nem szabályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak akkor lehet, ha a tervezett beépítés rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez.

 

Az OTÉK meghatározásainak megfelelően:

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

 

E definícióval kapcsolatban az OTÉK a következők szerint meghatározza a rendeltetés fogalmát :

Rendeltetés”: az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják.

Rendeltetés-módosítás: az építmény, az önálló rendeltetési egység, vagy a helyiség használati céljának megváltoztatása.

 

Összefoglalva: Telken, építési telken az elhelyezhető építmény rendeltetését, vagy rendeltetésének megváltoztatását – az országos szintű szabályok keretei között - a HÉSZ határozza meg.

 

Figyelem!

Amennyiben egyszerű bejelentés megtételét követően a továbbiakban a bejelentő nem felel meg az előírt feltételeknek (pl. a rendeltetés tekintetében), az építésfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy bejelentése alapján nem jogosult az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére, és arról, hogy amennyiben mégis megkezdené, az építésfelügyeleti hatóság vele szemben az engedély nélküli építési tevékenyégre vonatkozó szabályokat fogja alkalmazni.

Ha az egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenységet nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, de egyébként az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a fennmaradsági engedélyezés feltételei teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő. Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtja be, az épületet a végleges fennmaradási engedély birtokában az e rendelet szerinti bejelentést követően lehet továbbépíteni.

 

scrollUp