Munkavédelem

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Munkatv.) határozza meg a munkavédelmi ellenőrzés szabályait, így azt, hogy milyen eljárást kell lefolytatni ellenőrzéskor az illetékes hatóságnak.


A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el. 

 

A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket, hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, és kötelezettségeiket teljesíthessék.

A munkavédelmi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a munkavédelmi hatóság vezetője által közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. Az irányelvet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában évenként az ellenőrzési időszakot megelőző 45 napig kell közzétenni.

 

A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed

 • a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;
 • a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására


A munkavédelmi hatóság jogosult

 • a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;
 • valamennyi munkahelyen - külön engedély nélkül - ellenőrzést tartani;
 • a munkabaleseteket - kivéve a közúti közlekedéssel kapcsolatosakat - és a fokozott expozíciós eseteket - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni;
 • a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére;
 • a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni;
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
 • a munkavállaló egészségét, testi épségét fenyegető veszély esetén, határértéket meghaladó expozícióban, rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély előfordulásakor - annak elhárításáig -, vagy nem megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, illetve üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag vagy keverék használatának felfüggesztését elrendelni;
 • elrendelni ellenőrzést;
 • a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották, nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, vagy ha a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek;
 • a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a meghatározott okirattal;
 • a munkáltatót arra kötelezni, hogy az éjszakai munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalói átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munkavégzés körülményeire vonatkozó - a határozatban megjelölt egyéb - információkat, valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást időszakonként bejelentse;
 • a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérni, valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni;
 • az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén a rendőrség igénybevételére;
 • munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni.

 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során feltárt hibákat, szabálytalanságokat a munkavédelmi felügyelő(k) jegyzőkönyvben rögzíti(k), amelyet az ellenőrzött féllel is aláírattatnak, majd egy másolati példányt a helyszínen megkap az ellenőrzött cég. A munkavédelmi hatóság, munkavédelmi felügyelet a későbbiekben, a jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően postai úton, határozat formájában is megküldi a lefolytatott ellenőrzésen tapasztaltak alapján a hatósági kötelezéseket.


Fontos tudni, hogy a munkavédelmi felügyelő az ellenőrzésen feltárt szabálytalanságok miatt, a helyszínen készpénzt nem kérhet szabálysértési- vagy helyszíni bírság jogcímén.


Szélsőséges esetben a munkavédelmi hatóság, munkavédelmi felügyelet bűntető feljelentéssel is élhet a feltárt szabálytalanságok miatt a rendőrhatóság felé.

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben.


Munkavédelmi bírságot megalapozó veszélyeztető körülmények például:

 • az egyengető gyalugép szerszáma fölötti védőburkolat hiánya,
 • klórral történő fertőtlenítésnél szükséges légzésvédő hiánya,
 • építkezéseken leesés veszélyes helyeken védőkorlát hiánya,
 • a kötelező előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatok hiánya,
 • érzékszerveink védelmének hiánya-, fokozott veszélyeztetése,
 • targonca jogosítvány nélküli vezetése,
 • irodákban rossz hatásfokú szellőztetés, napi 6 órás számítógép előtti munkavégzés pihenő nélkül,
 • munkavédelmi kockázatértékelés hiánya,
 • veszélyes gép (emelő−berendezések, targoncák, daruk, megmunkáló gépek stb.) munkavédelmi üzembe helyezésének hiánya.
 • a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
 • a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása;
 • a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére  előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
 • a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
 • a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás a szükséges védelem hiányában; továbbá
 • a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.
 • a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére a munkavédelemre vonatkozó szabályban előírtnál kevesebb munkavállalói létszám foglalkoztatása.


A munkavédelmi bírság mértéke 50.000 Forinttól - 10.000.000 Forintig terjedhet, amely telephelyenként is kiszabható.


A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés során:

 • a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
 • a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását megakadályozza,
 • a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza vagy
 • a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.

A közigazgatási bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A közigazgatási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

 

Mi lehet az oka a munkavédelmi hatósági ellenőrzésnek?

 • rutinszerű, általános ellenőrzés
 • bejelentés alapján történő ellenőrzés
 • munkabaleset okán végzett ellenőrzés, munkabaleset kivizsgálása
 • előre bejelentett, átfogó ellenőrzés
 • utóellenőrzés


 

scrollUp