Natura 2000

Létrehozva: 2017-01-30 / módosítva: 2017-01-30

A Natura 2000 egy összefüggő ökológiai hálózat, amelynek célja az európai viszonylatban jelentős természetes élőhelytípusok megtartása, ezáltal a vadon élő állat- és növényfajok védelme, azok természetes állapotának és hasznosításának megőrzésével.

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 hálózat ma az Európai Unió szárazföldi területeinek körülbelül 18%-át fedi le. Az egyes tagállamok területéhez viszonyítottan 12 tagállamban – köztük hazánkban is – meghaladja a Natura 2000 területek nagysága a 18%-ot.

A Natura 2000 területek szabályozásában a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv, illetve annak kodifikált változata a 2009/147/EK irányelv (a továbbiakban együtt: madárvédelmi irányelv) és a természetes élőhelyek és a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) rendelkezései voltak meghatározóak.

Az élőhelyvédelmi irányelv a természetes élőhelytípusok és a fajok, illetve azok élőhelyeinek védelméről rendelkezik. Az irányelv a meghatározott élőhelytípusok és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésén keresztül szolgálja a biológiai sokféleség megőrzését. Ez az irányelv hozta létre a Natura 2000-ként elnevezett egységes európai ökológiai hálózatot. A Natura 2000 hálózat a tagállamok által a madárvédelmi irányelvnek megfelelően minősített különleges védelmi területeket is magában foglalja.

A hazai Natura 2000 szabályozás alapja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. A rendelet definiálja a különleges természetmegőrzési, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket, továbbá a közösségi jelentőségű fajokat és a közösségi jelentőségű élőhelytípusokat.

A rendelet döntő részben az élőhelyvédelmi irányelv eljárási szabályait, valamint a két irányelv mellékleteiben közölt fajlistát, illetve a közösségi jelentőségű élőhelytípusok jegyzékét, továbbá a magyarországi különleges madárvédelmi területek, jóváhagyott különleges természetmegőrzési területek, jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek felsorolását tartalmazza.

A madárvédelmi és természetmegőrzési területek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai és térképi lehatárolása külön jogszabályban, a jelenleg hatályos, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben találhatóak.

Az Európai Bizottság ellenőrzi a tagállamok által kijelölt Natura 2000 területeket. A különleges madárvédelmi területek kijelölése és kihirdetése a tagállamok feladata. A megfelelő lefedettséget csak abban az esetben vizsgálja a Bizottság, ha panasz érkezik egy tagállamra a hiányos teljesítés kapcsán. Először többnyire informális konzultációt kezdeményeznek, de nyilvánvaló mulasztás esetében formális eljárást indítanak a tagállam ellen, mely kedvezőtlen esetben az Európai Bíróságig is eljuthat.

Az élőhelyvédelmi irányelv alapján javasolt területek esetében a Bizottság szakmai szempontból az ún. biogeográfiai szemináriumok keretében saját és esetileg felkért szakértői útján fajonként és élőhelyenként megvizsgálja a javasolt területeket aszerint, hogy egy adott régión belül a területek megfelelő módon lefedik-e a régió állományát. A tagállamoknak lehetősége van az irányelv III. mellékletében meghatározott feltételek rugalmasabb kezelésére, amennyiben az egy vagy több kiemelt jelentőségű fajnak/élőhelynek otthont adó területek a tagállam területének több, mint 5%-át teszik ki. Szakmai kifogás esetén a Bizottság kezdeményezheti újabb területek kijelölését, melynek elmaradása szankciókat eredményezhet.

A földhasználatra vonatkozó részletes szabályozás és a korlátozásokból eredő gazdasági kiesések kompenzálására született meg a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet, amely kötelező szabályokat fogalmaz meg a Natura 2000 hálózatba tartozó, gyepművelési ágú területek használatáról. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet pedig az előbbi jogszabályban foglalt korlátozások után járó kompenzációs kifizetésekről szól.

A Natura 2000 területek megőrzése miatt, valamint a megfelelő területhasználat biztosítására kezelési tervet kell készíteni. Ebben a természetvédelmi hatóság meghatározza a terület természetvédelmi helyzetének megőrzése vagy elérése érdekében hozott intézkedéseket vagy korlátozásokat.

Azokon a területeken, ahol a természetvédelmi védelemben részesülő területek és a Natura 2000 területek átfedésben vannak, értelemszerűsen a védett területek kezelési terveivel megegyezik a Natura 2000 terület kezelési terve. Ezeken a területeken, különösen a nemzeti parkok törzsterületein, a Nemeti Parki Igazgatóságok a kezelésért felelős szervezetek, sokszor a földterület tulajdonosi jogát is gyakorolják, így ezeknek a terveknek az elkészítése egyszerűbb. Ezeket a kezelési terveket miniszteri rendelet formájában hirdetik ki.

Nem védett Natura 2000 területek esetében úgynevezett fenntartási tervek (FT) készítésére van lehetőség. A FT készítése nem kötelező, csak egy lehetőség, hogy adott Natura 2000 terület kezeléshez, hasznosításához írásban lefektetett szempontok legyenek meghatározva. Ezek a tervek abban különböznek a védett területek kezelési terveitől, hogy míg utóbbiak esetében a természetvédelmi céloknak rendelődik alá a földhasználat, addig a fenntartási tervek esetében a gazdasági, társadalmi célokkal egyenrangú a közösségi természetvédelmi cél. Fenntartási terveket a nem védett Natura 2000 területek esetében az EU LIFE Nature programjában nyertes pályázatok megvalósításakor, valamint külön projektekben dolgoztak ki. Egyelőre viszonylag kevés Natura 2000 területre készült fenntartási terv.

A Natura 2000 területekről további információk olvashatók az Európai Unió következő weboldalán: http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/natura2000/index_hu.htm

Az európai Natura 2000 területek interaktív térképe elérhető:

http://natura2000.eea.europa.eu/# oldalon.

scrollUp