Országos Építésügyi Nyilvántartás

Varga Illés Levente
Létrehozva: 2016-06-20 / módosítva: 2018-07-30

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) – mely az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ része - az építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza az OÉNY-t. 

Az építésügyért felelős mindenkori miniszter központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében látja el az Országos Építésügyi Nyilvántartás szakmai irányítását és felügyeletét.

 

A miniszter kizárólagos joggal a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Üzemeltető) útján gondoskodik

a) az OÉNY rendszerének fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint

e) az OÉNY rendszerének - az ÉTDR tekintetében az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feladatok erejéig történő - működtetéséről.

 

Az OÉNY célja

 • az építésügy körébe tartozó szakmai közfeladat ellátásának elősegítése,
 • az építmények és telkek állapotának, az építési folyamat végzésének, az építési folyamat résztvevői tevékenységének, szerződéses kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége, elmulasztásának szankcionálhatósága,
 • az egyéb szakmai feladatok ellátásához, kötelezettségek teljesítéséhez, építésügyi érdekérvényesítéshez szükséges adatok és információk szolgáltatása.

 

Az OÉNY az építési folyamat alábbi résztvevőinek személyes adatait kezeli:

 • építtető, kötelezett,
 • építési műszaki ellenőr,
 • építtetői fedezetkezelő,
 • építészeti-műszaki tervező,
 • településtervező,
 • településrendezési szakértő,
 • építésügyi műszaki szakértő,
 • vállalkozó kivitelező,
 • felelős műszaki vezető, valamint
 • energetikai tanúsító.

 

Az építésügyi e-közigazgatás (/tudastar/e-kozigazgatas) legfontosabb alkalmazásai a Lechner Tudásközpont által működtetett Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY, https://www.e-epites.hu/oeny/) internetes elérésű adatbázis alapú informatikai alkalmazások együttműködő csoportja.

 

Az alkalmazások a lechnerkozpont.hu, valamint a www.e-epites.hu szakmai portálról érhetőek el mind az ügyfelek, mind a hatóságok számára. Egyes alkalmazások használatához ügyfélkapus azonosítás és regisztráció szükséges. Az alkalmazások használatában a felhasználókat helpdesk szolgáltatással segítik.

 

Nyilvános alkalmazások:

 • ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer

/tudastar/etdr-ekozigazgatas

 

 • E-építési napló: Elektronikus építési napló

/tudastar/e-epitesi-naplo-ekozigazgatas

 

 • E-közmű: Egységes elektronikus közműnyilvántartás

/tudastar/e-kozmu-ekozigazgatas

 

 • E-örökség: Védett területek és építmények nyilvántartása

/tudastar/e-orokseg-ekozigazgatas

 

 • E-tanúsítás: építmény energetikai tanúsítványa

/tudastar/e-tanusitas-ekozigazgatas

 

 • Építésügyi Fizetési Portál

/tudastar/epitesugyi-fizetesi-portal-ekozigazgatas

 

 • E- Keresés helyrajzi szám szerint. Az alkalmazás a megadott telek - OÉNY alkalmazásaiban tárolt - adataiban keres. A nyilvános, nem azonosított felhasználó számára a szolgáltatás csak alapinformációkat közöl (pl. adtak-e ki, mikor és milyen számon engedélyt az ingatlanra). Az azonosított, hatósági felhasználó részletesebb választ kaphat és az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat meg is tekintheti.

/tudastar/e-kereses-ekozigazgatas

 

A miniszter az OÉNY keretében többek között a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (ÉTDR) működtet. A miniszter a szabálytalan építési tevékenység feltárására irányuló építésfelügyeleti tevékenységet támogató elektronikus építésügyi monitoring rendszert (ÉMO) működtet.

 

A hatóságok munkáját támogató alkalmazások:

 • E-kezelő felület: a Nyilvántartás valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, meghatározott cél érdekében adott helyrajzi számhoz adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás (webes felület),
 • E-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését,
 • Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR): az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok engedélyezési és tudomásulvételi eljárásainak elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, mely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak,
 • ÉMO: Az Építésügyi Monitoring rendszer 2014-ben, Európai Uniós támogatásból valósult meg. Az ÉMO építésügyi modulja térképi megjelenítő eszközök segítségével közös felületen teszi lekérdezhetővé a Földhivatal egyes adatbázisait és az OÉNY alkalmazások adatbázisait. Az ÉMO segítségével az építésügyi hatósági felhasználó minden korábbinál részletesebb és áttekinthetőbb képet kaphat az illetékességi területén történt és történő építésügyi vonatkozású eseményekről.
 • E-bírság: Az építésügyi hatóságok által kiszabott építésügyi bírságok adatait és dokumentumait tartalmazza. A nyilvántartás segítségével figyelemmel kísérik a döntés jogerőre emelkedését és a bírság megfizetését, illetve a bírság behajtása érdekében tett intézkedéseket.
 • E-szankció: Az építésügyi hatóságok egyes szabálytalanságok esetében először csak figyelmeztetik az építtetőt vagy más szakembert, míg a következő esetben már bírságot szabhatnak ki. Az e-szankció alkalmazás a hatósági figyelmeztetések, bírságok és más jogkövetkezmények egységes nyilvántartása.
 • E-Jegyzőkönyvek: Az építésfelügyeleti hatóságok munkatársai országosan közös nyilvántartásban rögzítik az általuk végzett ellenőrzések jegyzőkönyveit és mellékleteit: fényképek, aláírt dokumentumok másolatai.
 • E-statisztika: kétféle szemléletű statisztika készítését és megjelenítését támogatja:

o    az építésügyi hatóságok éves statisztikai adatszolgáltatását a területért felelős minisztérium felé, illetve ennek összesítéseit, valamint

o    az OÉNY egyes alkalmazásaiban nyilvántartott adatok különböző szempontú összesítéseit.

 • E-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,
 • E-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott elektronikus alkalmazás

 

Hatóság- és felhasználó-nyilvántartás

Az OÉNY alkalmazásai alapvetően közös hatóság és felhasználó törzsadatokra támaszkodnak. A hatósági törzsadatokat a Lechner Tudásközpont tartja karban a vonatkozó jogszabályok szerint. A felhasználók törzsadatait a hatóságok kijelölt munkatársai gondozzák.

A Nyilvántartás adatai megismerhetők és hozzáférhetők a külön törvényekben foglaltak figyelembevételével.

 

Az OÉNY-t alkalmazók közül:

 1. a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az energetikai tanúsítványok tekintetében működtetett független ellenőrzési rendszeréhez évente véletlenszerűen kiválasztja az OÉNy-ben rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és ez alapján kezdeményezi a meghatározott hatósági intézkedéseket.
 2. az építésfelügyeleti hatóság az OÉNY igénybevételével
  • ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet,
  • építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le.
 3. a hatóságok az építésügyi szabályok megsértése miatt a természetes személlyel, jogi személy esetén szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező tagjával vagy alkalmazottjával szemben alkalmazott büntetést az OÉNY bírság és szankció adatállományában rögzítik.
 4. a bíróság a tervezési vagy építőipari kivitelezési tevékenység végzésének felfüggesztése vagy a nyilvántartásból törlés céljából tartalmazza az építmény tervezésére vagy építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződéses főkötelezettséghez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott marasztaló jogerős bírósági ítéletről - az ítélet kihirdetésétől számított 15 napon belül - elektronikus úton kiállított értesítést küld az OÉNY részére, amely
  • a marasztalt fél adatait, továbbá
  • az ítélet rendelkező részének és indokolásának a díjfizetési kötelezettség nem teljesítésével összefüggő részét

tartalmazza.

e.  az OÉNY-ben kezelt adatok statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen a Központi Statisztikai Hivatal részére átadhatók és felhasználhatók.

f.  az OÉNY működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait annak kijelölt szolgáltatója térítésmentesen biztosítja.

 

Az Üzemeltető gondoskodik

 1. az ÉTDR-ben rögzített építészeti-műszaki dokumentációk, szakértői vélemények, engedélyeknek és fotóknak,
 2. az e-statisztika teljes adatállományának,
 3. az építésügyi monitoring (ÉMO) teljes adatállományának,
 4. az e-építési napló és mellékletei teljes adatállományának,
 5. az e-tanúsítás teljes adatállományának

elektronikus formában történő megőrzéséről.

 

Az OÉNY elektronikus úton kapcsolódik az alábbi nyilvántartásokhoz, és ezúton biztosítja a nem személyes és személyesadat-tartalom lekérdezését az alábbiak szerint:

 • az ingatlan-nyilvántartási rendszerből az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság számára az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint, a tényállás tisztázásához szükséges, általuk megjelölt – eljárás alá vont ingatlanokhoz kapcsolódó – személyek személyes adatait,
 • az országos elektronikus közhiteles polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból az ügyfél személyes adatait,
 • a szakmai kamarák nyilvántartásaiból a szakmagyakorló személyes adatait,
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásából az építőipari kivitelező személyes adatait,
 • a levéltárakból az elektronikusan elérhető építésügyi tárgyú dokumentumok személyes adatait, valamint
 • a cégnyilvántartás személyes adatait.

 

scrollUp