logo

Országos kivitelezői névjegyzék

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Jól tudjuk, hogy az építési beruházások kivitelezése általában igen nagy értékű, hosszú átfutású idejű munka, amely gyakran nagyon összetett műszaki feladat, az eredménye (a mű) komoly élettartamú és értékű – ezek a jellemzők indokolják, hogy a megrendelő, az építtető és az építési vállalkozó között minél teljesebb legyen a bizalom a kivitelezés időszakában. Ezt a bizalmat erősítheti az a körülmény, ha az adott építési vállalkozót szakmai szempontok alapján egy elismert szakmai szervezet a tagjai között tudja, nyilvántartja. Ez a gondolat érvényesült sok száz évvel ezelőtt a cégek világában – és ez a gondolat elevenedett fel pár esztendővel ezelőtt, amikor az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése előírta, hogy „aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.”

A jogszabály közli a névjegyzéket vezető szervezet nevét is: 

„39. § (7) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara határozata ellen a fellebbezés kizárt.”

Az előzőekben hivatkozott 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet részletesen is felsorolja az ezzel a névjegyzékbe-vétellel kapcsolatos tudni- és tennivalókat:

„35. § (1) A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó, az Építési Törvény 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia kell


a) a vállalkozó kivitelező

aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát,

ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését,

ac) telephelye (telephelyei) címét,

ad) által megjelölt ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkásainak számát, az építési szakmunkához szükséges szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével,

ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt, az ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult, vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel rendelkezik vagy az Építési Törvény 39/A. § (2) bekezdésére hivatkozást, és

af) nyilatkozatát arról, hogy nincs olyan korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője, aki korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője volt olyan más vállalkozó kivitelezőnek, amelyet a bejelentéstől számított öt éven belül a 37. § (1a) bekezdése alapján, vagy két éven belül a 37. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a nyilvántartásból töröltek,


b) az a) pont ac)–af) alpontjában közölteket és az aa) és ab) alpontjaiban foglalt adatokat [amelyek vonatkozásában nem él a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (2) és (4) bekezdése szerinti lehetőséggel] igazoló iratokat vagy azok másolatát, és a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés (ideértve az igazolás céljából csatolt iratokat és iratmásolatokat is) tartalmának hitelességéről, és


c) ha a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát vagy telefonos elérhetőséget a 36. § szerinti nyilvántartásban történő feltüntetés céljából adja meg, a megadott elérhetőség mellett az erre vonatkozó nyilatkozatot is.”


A jogszabály támpontot ad arra vonatkozóan, hogy a telephely mikor minősül a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez alkalmasnak.

Az MKIK-ba történő bejelentés elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón is benyújtható; a bejelentő számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nyilvántartási számot ad ki.

A bejelentkezéssel kapcsolatosan részletes információk találhatók az MKIK honlapján, a következő elérhetőségeken: 

http://www.mkik.hu/hu/epitesugyi-regisztracios-iroda/font-color-red-az-epitoipari-kivitelezo-vallalkozasok-regisztracioja-font-2336

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/gazdalkodo-szervezetek-kamarai-regisztracioja-2533

Az MKIK nyilvános nyilvántartása a bejelentkező építési vállalkozó adatain túlmenően tartalmazza az

  • MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
  • az építésfelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részével, és
  • a nyilvántartásból való törlés tényét az alapul szolgáló ok megjelölésével.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a vállalkozóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK a 37. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

Alapvető tudnivaló a névjegyzékkel kapcsolatban, hogy az MKIK

  • megtiltja a vállalkozó kivitelezőnek a kivitelezői tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg – a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett – törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha a vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentésére előírt feltételeket nem teljesíti, vagy a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt szabályok megsértése miatt az építésfelügyeleti hatóság jogsértő cselekmény miatt három éven belül két alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta,
  • a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a kivitelezőt a nyilvántartásból, ha
  • bejelenti a kivitelezői tevékenységének megszüntetését, illetve ha a vállalkozó kivitelező megszűnik, a megszűnés időpontjával;
  • a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt jogerős bírósági ítéletről kiállított értesítést kapott az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerétől az Építési Törvény 58. § (11) bekezdése szerint, vagy
  • ugyancsak az Országos Építésügyi Nyilvántartástól az MKIK-ba küldött ún. nemfizetési jelzés alapján megállapított fizetési kötelezettségének teljesítését nem igazolta - lásd bővebben a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 40/B. §-át.


Végső soron azt látjuk, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (mint szakmai testület) ezekkel a számára biztosított eszközökkel a partnereiknek jogtalanul nem fizető építési vállalkozók névjegyzékből való törlésével hatékony eszközt kapott a kezébe a tisztességtelen, sokszor a lánctartozást generáló vállalkozói magatartás ellen. Ez minden becsületes vállalkozó érdekét szolgálja.

 

scrollUp