Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Magó Erzsébet
Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) elkészítését a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) szabályozza. A törvény 7. §-a szerint a Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében „előkészíti és az Országgyűlés elé terjeszti az ország és a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét.”

 

Az OTrT biztosítja országos szinten a fenntartható fejlődés elvének megfelelő térségi területhasználatot és az országos műszaki infrastruktúra rendszerek összehangolt térbeli rendjét. Országos szinten meghatározza a fejlesztés térbeli lehetőségeit, ugyanakkor védi a környezeti, a természeti és a kulturális értékeket. Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és építmények helyének meghatározásával, a térségi területfelhasználás szabályainak megállapításával biztonságot ad a beruházók számára.

Az OTrT-ben a távlati infrastruktúra rendszerre tett javaslat törvényi elfogadásával meghatározásra kerülnek a közúthálózat és vasúthálózat országos elemei.

 

Az OTrT segítségével csatlakozunk az európai infrastruktúra rendszerekhez, illetve illeszkedünk az európai unió országai által irányelvként elfogadott területfejlesztési koncepcióban megfogalmazottakhoz. Bár a területrendezés nem tartozik a közösségi politikák keretébe, mégis fontos érdekünk, hogy a területi tervezésre vonatkozó nemzetközi egyezményeket, irányelveket, ajánlásokat is figyelembe vegyük. Az OTrT-ben érvényesítettük a műszaki infrastruktúra és a területfelhasználás tervezése során az EU térségfejlesztési irányelveit, amelyet az ESDP-ben rögzített.

 

Az OTrT meghatározta a kiemelt térségek és a megye területrendezési terveiben alkalmazható térségi területfelhasználási kategóriákat és térségi övezeteket. Az OTrT a térségi területhasználat koordinációjával a fenntartható fejlődést szolgálja, alapvető törekvése a fejlődéshez elengedhetetlen fejlesztések kijelölése és beillesztése a térszerkezetbe, valamint a káros következményekkel járó fejlesztések, területhasználati módok minimálisra csökkentése.

Az OTrT az ország területére M = 1 : 500 000 léptéknek megfelelő mélységben határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó "jövőképet" és az annak elérését szolgáló szabályokat. A terv olyan területhasználati döntéseket tartalmaz, amelyek az ország működőképessége és az európai térszerkezetbe való beillesztése szempontjából fontosak és parlamenti döntést igényelnek.

 

A léptékből következő másik sajátossága a tervnek az, hogy a területfelhasználásra és a műszaki infrastruktúrára vonatkozó előírásai többszörös áttétellel, a megyei területrendezési terveken és a településrendezési terveken keresztül érvényesülnek.  Az OTrT-ben országos érdekből meghatározott területhasználatra vonatkozó szabályok megszabják a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek, így közvetve a települések településszerkezeti terveinek és helyi építési előírásainak mozgásterét. Az OTrT olyan keretterv, melynek előírásai az alacsonyabb szintű területrendezési és településrendezési eszközökön keresztül érvényesülnek.

 

Az OTrT nem a fejlesztési célokat, hanem egy távlati optimális térségi szerkezetet és területfelhasználási rendet határoz meg. Előírásai a területhasználatra és a létesítésre vonatkozó szabályok formájában jelennek meg, amelyeket érvényesíteni kell a kiemelt térségi-, a megyei- és a településrendezési eszközökben, valamint a fejlesztési koncepciókban.

Az OTrT meghatározza a területfelhasználásra vonatkozó szabályozásban a megyei tervek számára, hogy egy adott országos területfelhasználási kategórián belül milyen megyei területfelhasználási kategóriákat lehet alkalmazni, a megyei terv pedig meghatározza a településrendezési eszközök számára, hogy egy adott megyei területfelhasználási kategóriákon belül milyen települési területfelhasználási egységeket lehet kijelölni. A szabályozással a tájegységekre jellemző területfelhasználás (erdőgazdálkodási/mezőgazdasági) megtartása biztosítható a megyei és települési terveken keresztül. Az OTrT az utak, a vasutak és a nagyobb egyedi építmények nyomvonalát, illetve helyét az optimális térszerkezetet figyelembe véve, a terv léptékének megfelelő pontossággal határozza meg, egyúttal a nyomvonal kijelölése szempontjából kulcsfontosságú településeket külön mellékletben is rögzíti.

 

Az OTrT megadja a lehetőséget, hogy a Balaton és a Budapesti Agglomeráció kiemelt térségében az egyedi sajátosságok figyelembevételével új térségi területfelhasználási kategóriák és térségi övezetek kerüljenek kijelölésre és ezekre vonatkozó szabályok kerüljenek megállapításra. Az OTrT 2016. évi módosítása a megyei önkormányzatok számára is megteremtette annak lehetőségét, hogy a helyi adottságok alapján egyedileg meghatározott térségi övezeteket jelölhessenek ki.

Az Országgyűlés az Országos Területrendezési Tervet a 2003. évi XXVI. törvénnyel fogadta el.

 

scrollUp