Szakmagyakorlók továbbképzése

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt köteles továbbképzést teljesíteni. 

A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.

 

A továbbképzés típusa

  • kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,
  • kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező

továbbképzés.

A szakmagyakorlónak az első továbbképzési időszaka alatt beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie.

 

A továbbképzést az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén. Az országos kamara a továbbképzések szervezésére egy vagy több szakértői testületet működtet. A szakértői testület működésének ügyrendjét saját hatáskörében készíti és fogadja el. A szakértői testületbe egy tagot a miniszter delegál.

 

A továbbképzés tartalma

A kötelező továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként a miniszter határozza meg, az ehhez kapcsolódó tananyagot az országos kamara dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá. Az oktatási anyagokat a kamara elektronikusan közzéteszi.

A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg.

A kötelező továbbképzést az országos kamara által – a miniszter egyetértésével – elfogadott oktató tarthatja.

A kötelező továbbképzés formája lehet

  • internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul, vagy
  • hagyományos oktatási formában történő részvétel.

A kötelező továbbképzésben a továbbképzési időszak alatt egy továbbképzési formát kell teljesíteni, ahol az oktatás összességében nem haladhatja meg a nyolc tanórát.

 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

A továbbképzés teljesítésének elektronikus formában történő igazolása az országos kamara feladata. A területi kamara köteles közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezetni az igazolások tartalma alapján az adott továbbképzési időszak teljesítését az egyes szakmagyakorlók tekintetében. Az egyes továbbképzési ciklusok teljesítése vizsgálatának alapjául a kamarai nyilvántartás szolgál. A névjegyzéket vezető szerv kérésére a szakmagyakorló kötelezhető a részére kiállított és átadott igazolások bemutatására egyeztetés céljából.

A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása a jogosultság – területi kamara titkára által hivatalból történő – szerinti tevékenység megtiltását vonja maga után mindaddig, amíg a szakmagyakorló a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig.

 

Kötelező továbbképzés a miniszter által megadott tematikái:

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei

I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei

I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.

I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre

I./5. Az építési termékek

I./6. Az energetikai követelmények

I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

 

II. A továbbképzési ciklusban a kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára szakmagyakorlási szakterületenként teljesítendő témakörök:

II./1. Az atomenergia alkalmazása

II./2. A közlekedési építményekre vonatkozó változások

II./3. A hírközlési építményekre vonatkozó változások

II./4. Vízgazdálkodási építményekre vonatkozó változások

II./5. Bányászati építményekre vonatkozó változások

II./6. Gáz- és olajipari építményekre vonatkozó változások

II./7. Energiaellátási építményekre vonatkozó változások)

 

Szakmai továbbképzés

  • Kizárólag kamarai tagsághoz kötött jogosultságokra vonatkozó kötelezettség (a tagsághoz nem kötött jogosultságok esetében – műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító. – eltörlésre került, így időarányosan sem kell teljesíteni)
  • 20 továbbképzési pont 5 év alatt (70. életév felett speciális engedmény:)
  • A Szakmai Továbbképzési Szakértői Testület dönt a beérkezett egyedi kérelmekről (továbbképzési pontok elbírálása, továbbképzést szervezők kérelme, egyedi elbírálás, önképzés, stb.)

•A küldöttgyűlés által elfogadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat tartalmazza az eljárási szabályokat, továbbá olyan általános érvényű döntéseket is, amelyet a titkárok saját hatáskörben alkalmazhatnak, azaz saját hatáskörben adhatnak továbbképzési pontot (Pl.: tervtanács, díjazott tervek, településképi véleményezés, főépítészi vizsga, építésügyi vizsga, oktatási tevékenység, képzések, tanfolyamok, nyelvvizsga, stb).

scrollUp