Szankciók

Létrehozva: 2015-11-23

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,

  1. a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, ha a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával a szabálytalanság orvosolható,
  2. ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is,
  3. ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. A hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a jegyzőkönyvben, illetve közös jegyzőkönyvben foglaltakat bizonyítékként használhatja fel, és azok alapján közvetlenül eljárhat.


A fenti rendelkezésekből látszik, hogy a hatóság ellenőrzése következményeként, ha valamilyen jogszabálysértés, vagy hatósági döntés megsértésére kerül sor, akkor eljárást kezdeményez, melynek eredményeként valamilyen szankció kerül kiszabásra.


A szankció alkalmazásnál pedig bevezetésre került a fokozatosság elve, persze csak bizonyos körben, mert egyes esetekben pl. ha olyan mértékű a szankció, hogy emberi életet veszélyeztet, akkor mindenképpen azonnali intézkedésre és szankcióra van szükség.


Nem alkalmazható az eljárás nélküli figyelmeztetés, ha

  • a jogszabályban vagy hatósági döntésben foglalt előírások megsértése kizárólag újabb hatósági eljárás lefolytatásával orvosolható,
  • azt jogszabály – a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés tételes megjelölésével – azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a hatósági döntés megsértése vagy az eljárás nélküli figyelmezetés határidő biztosítása az életet, a testi épséget, a nemzetbiztonságot, a honvédelmi érdeket, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát, közteherviselési kötelezettség teljesítését, az Európai Unió pénzügyi érdekeit, vagy harmadik személy alapvető jogát közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné,
  • a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben eljárás nélküli felhívás eredménytelensége miatt két éven belül jogerősen jogkövetkezményt állapított meg,
  • a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított rendelkezés megsértése miatt két éven belül az eljárás nélküli figyelmeztetés alapján járt el,
  • az adott ügyben autonóm államigazgatási szerv vagy önálló szabályozó szerv jár el,
  • az ügyfél a közhiteles hatósági nyilvántartásba való, jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.


Az eljáró hatóság, tehát ha valamilyen okból az ellenőrzése során szabálytalanságot észlel, akkor a jogszerűség érdekében különböző szankciókat alkalmaz az arányosság és a fokozatosság elveire tekintettel. Nem a mindenáron büntetés a hatóság célja, hanem a tevékenységgel arányban álló szankció kiszabása, hogy a szabályokat betartsák.


Különböző szankciók lehetnek, amelynek nem az első és egyetlen eleme a bírság, a hatóságnak először lehetőséget kell biztosítson az ügyfélnek arra figyelmeztetéssel, hogy rövid időn belül a szabálytalanságot orvosolja, vagy kötelezi, hogy bizonyos időn belül helyreállítsa a jogszerűséget és csak később bírságol.


Viszont az építésügy területén vannak olyan tevékenységek, amelyeknek olyan súlyos következménye lehet, hogy akár több ember életét is veszélyezteti, akkor nincs lehetősége a hatóságnak enyhébb szankciókat alkalmazni, rögtön kötelez, és bírság fenyegetésével kikényszeríti a szabályos tevékenység elvégzését.

 

scrollUp