Telekalakítás

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A telekalakítás a telek meglévő alakjának vagy területének bármilyen célból történő megváltoztatása.

 
A telekalakítás lehet:

- telek egyesítése

- telek felosztása

- telek határának rendezése és

- telekcsoport újraosztása.


A telekalakítás célja, hogy a meglévő telkek alakjának és területének megváltoztatása ne önkényesen, a tulajdonosok kénye-kedve szerint, a közérdek figyelmen kívül hagyásával történjen, hanem úgy, hogy annak során a helyi építési szabályzatban megállapított vagy az illeszkedés szabályainak megfelelő, felhasználásra, beépítésre alkalmas telkek alakuljanak ki.

Telekalakítás csak jogerős és végrehajtható telekalakítási engedély alapján végezhető.

Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályokban foglaltaknak megfeleljen. Ilyen jogszabály például az Országos Településrendezési és Építési Követelmények és a települési önkormányzat által megalkotott helyi építési szabályzat is, amely a kialakítható terület-nagyságot is előírja, illetve a telekszélességet, a telekmélységet is megszabhatja.


A telekegyesítés az egymással közvetlen szomszédos (kettő vagy több) telkek egy telekké történő összevonása.


A telekfelosztás a telek új (kettő vagy több) telkekre történő osztása.


A telekhatár-rendezés az egymással közvetlen szomszédos telkek közös határvonalának megváltoztatása.


A telekcsoport újraosztása a szomszédos telkek csoportjának összevonása és egyidejűleg a helyi építési szabályzatban meghatározott rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történő felosztása. Vannak esetek, amikor a telkek rendeltetésszerű használatra alkalmas telkekké történő átalakítása egyenként nem lehetséges vagy nagy nehézségekbe ütközik, ilyen esetben a telekcsoport újraosztásával összefogó rendezés alá kerülnek a telkek és e rendezés során lehet a megfelelő telkeket kialakítani (például korábbi beépítésre nem szánt – kárpótlásban visszaadott „nadrágszíj” – mezőgazdasági telkek új beépítésre szánt lakóterületi építési telkekké történő átalakítása).


A telekcsoport újraosztása során az addigi például beépítésre nem szánt mezőgazdasági telekből beépítésre szánt építési telek alakulhat ki. A tulajdonos ezzel tehát nyer még akkor is, ha a területen kialakuló új telkek megközelítését szolgáló utak kialakítása miatt a telek területnagysága kevesebb lesz, mint eredetileg volt. Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a területen lévő minden tulajdonos számára jusson az újonnan kialakuló telkekből, ezért a területre vonatkozó helyi építési szabályzatban ennek megfelelően kell megállapítani a kialakítható teleknagyságot. Amennyiben a célzott felhasználáshoz szükséges teleknagyság nem biztosítható másként, akkor az új telekről lemondókat természetesen a többieknek pénzben kompenzálniuk kell.


Telekalakítás csak jogerős és végrehajtható telekalakítási engedély alapján végezhető, tehát a telek nagyságának, alakjának megváltoztatása hatósági telekalakítási eljárás keretében történhet. A telekalakítási eljárás szabályait a földhivatalokról szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Példa telekcsoport újraosztására:

 

scrollUp