Településfejlesztés

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása.

Az önkormányzat a településfejlesztési feladatát 

- a településfejlesztési koncepció és

- az integrált településfejlesztési stratégia

elkészítésével látja el.

 

A településfejlesztési koncepció

Első lépésként a települési önkormányzatnak a településfejlesztési koncepciót (TK) kell elkészítenie, amelyet a képviselő-testület határozattal állapít meg (Étv. 9/A. § (1) bekezdés). A településfejlesztési koncepció – ez a korábbi városfejlesztési tervnek, illetve a rendezés programjának felel meg – a település hosszú távú, jövőbeni kialakításának elgondolását (jövőképét) foglalja magában. Ez elsősorban nem műszaki, hanem várospolitikai feladat, amelynek kidolgozásánál a természeti adottságok szem előtt tartása mellett a gazdasági, a szociális, valamint a pénzügyi szempontoknak van döntő szerepük. A fejlesztési koncepció kidolgozása tehát elsősorban nem egy idegen, például a messziről jött településrendezési tervező feladata, hanem tulajdonképpen magának a települési önkormányzatnak a feladata, hiszen az önkormányzat van leginkább tisztában azzal, hogy milye van, mire lenne szüksége, és nem utolsó sorban mire képes. A településfejlesztési koncepciót a település közigazgatási területének egészére egyszerre kell kidolgozni.

 

Az integrált településfejlesztési stratégia

Második lépésként a fejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásához szükséges elvégzendő feladatokat kell rögzítenie az önkormányzatnak az integrált településfejlesztési stratégiájában (Étv. 9/A. (2) bekezdés). Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 5-7 évre szóló, középtávú dokumentum, amelynek célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson a településeknek egy meghatározott időszakban a fejlesztési elképzelései számára. Az ITS nem csupán a település önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglalja keretbe, hanem a település tervezési időszaka alatt, más szereplők által megvalósítani tervezett, fontosabb és ismert fejlesztéseket is felöleli és rendszerezi. Ebben kerülnek meghatározásra a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében a koncepcióban elfogadott célok megvalósításához szükséges beavatkozások, programok, azok eszközei és a megvalósítás nyomon követésének módja.

Az ITS alapoz az Európai Uniós, nemzeti és megyei szintű stratégiai tervezési dokumentumokra és biztosítja az azokhoz való illeszkedést az ITS-ben kitűzött célok vonatkozásában.

 

A településfejlesztés eljárási szabályai

A településfejlesztés összetett folyamata során számos szereplő érdekeit kell figyelembe venni, ugyanakkor a fejlesztések hatékonysága megköveteli a források koncentrálását is. Az ITS-sel szemben elvárás a partnerségi alapú tervezés és megvalósítás, amely biztosítja, hogy az érintett csoportok szempontjait is figyelembe vegyék a stratégiában kialakított célok megfogalmazásával. A tervezés során megvalósítandó partnerségi folyamatok támogatására a településnek Partnerségi Tervet kell készítenie. Ennek alapján a partnerség a területfejlesztésért felelős szervezetek és a területfejlesztéssel érintettek együttműködését jelenti a különböző területi szinteken a településfejlesztést megalapozó stratégiai dokumentumok elkészítésében, illetve a programok megvalósításában. Partnerség alatt a szereplők bevonására érdemi konzultációra épülő kommunikációt értünk, amely a döntési folyamat egészében jelen van.

A TK és az ITS tartalmi követelményeit és elkészítésük részletes eljárási rendjét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet állapítja meg.

scrollUp