Településképi kötelezési eljárás

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A települési önkormányzat közigazgatási területén belül területének gazdája. Ez megnyilvánul abban is, hogy a közösség javára – helyi rendeleteibe foglalt – előírásai megvalósítását. végrehajtását kikényszerítse. Ehhez a településkép védelme tekintetében megfelelő eszköz a településrendezési kötelezettség, melynek körében 

  • beépítési kötelezettség,
  • helyrehozatali kötelezettség és
  • beültetési kötelezettség

rendelhet el.


Beépítési kötelezettség

Ha településen a tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása ezt megkívánja, ennek érdekében a települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntésével a beépítetlen építési telkekre meghatározott időn belüli beépítési kötelezettséget állapíthat meg. Ha a tulajdonos az előírt beépítési kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, kérheti az önkormányzattól az ingatlant kisajátítását.


Helyrehozatali kötelezettség

A településkép javítása érdekében a települési önkormányzat polgármestere a településképet rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli – a kötelező jókarbantartás körét meghaladó - helyrehozatali kötelezettségét írhat elő önkormányzati hatósági döntésében. Az önkormányzat e kötelezettség teljesítéséhez anyagi támogatást nyújthat. A polgármester határozathozatal helyett hatósági szerződést is köthet az ügyféllel.


Beültetési kötelezettség

A közérdekű környezetalakítás céljából a települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntésében az ingatlan növényzettel való beültetési kötelezettségét írhatja elő. Ha e kötelezettség teljesítése az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó ráfordítást igényel, az önkormányzatnak a tulajdonos költségeit a polgármester önkormányzati hatósági döntésében meghatározott mértékben kell megtérítenie.


A településrendezési kötelezettségről szóló határozat közlésével egyidejűleg a képviselő-testület megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében. A kötelezettség megszűnését követően 15 munkanapon belül a képviselő-testület az erről szóló határozat közlésével egyidejűleg a kötelezettség tényének az ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.


Településképi kötelezés

A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi kötelezettségek teljesítése érdekében, a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján - hivatalból vagy kérelemre - kötelezési eljárást folytat le az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 29. § (6) bekezdése alapján. Ezzel az önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti

  • a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését,
  • a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.


A polgármester a kötelezési eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát - a helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében - az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.


A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben a településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti el.

 

scrollUp