Településképi véleményezési eljárás

Létrehozva: 2015-11-20

Az építésügyi igazgatási feladatok többrétűek. Vannak olyanok melyek erősebben képviselik a helyi közösségi érdekeket (helyi közérdek), ezek ellátását célszerű olyan környezetbe telepíteni, mely a legközelebb van a képviselt közösséghez [ilyen pl. a településképi véleményezési eljárás is], míg az országos közérdeket érvényre juttató építésügyi feladat-ellátást lehet távolabb is telepíteni: járási, megyei, regionális vagy országos illetékességgel is ]ilyen alapvetően a hatósági feladatellátás].


A település feladata az, hogy a saját környezete értékeit védje, ideértve az építészeti, táji, kulturális és egyéb értékeket is. Ennek a védelemnek egyik eszköze a településképi véleményezési eljárás, melynek alapja, hogy a település legfőbb választott képviselője, a polgármester jogot kapjon kinyilvánítani a közösség nevében a település véleményét a település közigazgatási területén létesíteni szándékolt építési beruházás tekintetében még a hatósági engedélyezés előtt.


Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokat megelőzően,

 • amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és
 • amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető; és

b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat rendeletet alkotott, amelyben meghatározta, hogy

 • véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára,
 • melyek a véleményezés részletes szempontjai, és
 • helyi tervtanács működtetése esetén melyek a működés és az eljárás részletes szabályai.

A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat településképi véleményt. A fővárosban az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) rendelkezései alapján fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt.


Kérelem benyújtása

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus ÉTDR-tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez csak az építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni, melynek az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 • helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
 • településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
 • reklámelhelyezés ábrázolása,
 • rendeltetés meghatározása, valamint
 • rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.


A települési önkormányzat polgármestere (fővárosban a főpolgármester is) az illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban - az összevont telepítési eljárással nem érintett, valamint az építészeti-műszaki tervtanácsról szóló kormányrendelet által nem szabályozott körben a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül adhatja meg véleményét. A fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmény, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen lévő építmény esetében a fővárosi önkormányzat főpolgármestere adhat véleményt. Ha a polgármester (főpolgármester) az előírt határidőben belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.


A polgármesternek a véleményezési eljárás során vizsgálnia kell

 • a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,
 • a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést,
 • az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,
 • a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
 • az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint
 • közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések kialakítását.


Főépítész, helyi tervtanács bevonása

Tekintettel arra, hogy a polgármester az esetek többségében nem szakértő a településképi kérdésekben, ezért a polgármester véleményének kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét. Az épített környezettel kapcsolatos értékvédelem ellátása érdekében a polgármester az e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint szakmai tanácsadó testületként helyi építészeti-műszaki tervtanácsot is működtethet, melynek feladata

 • az illeszkedési szabályok érvényesülésének elősegítése,
 • a települési környezet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme, valamint
 • a helyi építészeti értékek és örökség védelme.


A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul - határidő megjelölésével - bekéri

 • az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy
 • helyi tervtanács működtetése esetén annak szakmai álláspontját.

A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően - határidő megjelölésével - bekérheti a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó Testületének szakértői véleményét is.


A polgármester vagy főpolgármester véleményében

a) engedélyezésre - feltétellel vagy anélkül - javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha

 • a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben és az önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy
 • a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.


A polgármester vagy főpolgármester véleménye tartalmazza:

 • a kérelmező (építtető) adatait,
 • a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,
 • véleményét és annak részletes indoklását.


A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

 

scrollUp