Teljesítésigazoló szakértői testület

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A lánctartozás kialakulásának egyik eredményes fékező eszköze a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ), mely a vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás kikényszerítését gyorsítja meg polgári jogi eszközökkel. 

A Magyarországon történő építési beruházások építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződése (a továbbiakban együtt: szerződés) teljesítéséből eredő vitás esetekben (törvényben meghatározott kérdésekben) a TSZSZ díjazás ellenében szakértői véleményt ad, ugyanakkor a felek közötti viták végső rendezésére, a felperes és alperes által előterjesztett indítványok alapján a tényállás megállapítására (bizonyításra) és a vitában való döntésre továbbra is a bírósági eljárásban kerül sor. A per során változatlanul a szabad bizonyítás elve érvényesül, hiszen a bíróság a felek előadása és indítványai alapján további bizonyítást vehet fel, így többek között szakértői bizonyítást is elrendelhet. A peres fél által a peres iratokhoz csatolt TSZSZ szakvélemény rendeltetése, hogy a perben felmerülő szakkérdésben már rendelkezésre álljon egy olyan szakvélemény, amelyre a bíróság az ítéletét alapozhatja.

A TSZSZ a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó (a továbbiakban együtt: fél) megbízására akkor járhat el, ha

 • a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg,
 • a kiadása vitás, vagy
 • a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.

A TSZSZ szakértői véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek [a bankgarancia, zálogjog és kezesség] érvényesíthetőségéhez is kérhető, ha az érvényesítés kérdése vitás a szerződő felek között.

Nem csak a kivitelezési munkáknál, hanem a tervezési szerződések teljesítésénél is tapasztalható a kifizetések elmaradása, amely a vállalkozások pénzügyi ellehetetlenüléséhez vezet. Annak ellenére, hogy a tervezési szerződés jellegében (kevésbé konkrét követelményeket határoz meg) eltér a kivitelezési szerződéstől, a tervezési szerződésben is vannak olyan konkrét elemek, melynek teljesülését a TSZSZ vizsgálni képes (pl. a szükséges műszaki paramétereket a terv tartalmazza-e, a megvalósíthatóságnak megfelel-e). A tervezési szerződés sajátos jellegéből adódóan eltérő szakértői tevékenység követelményeit végrehajtási rendeletben szükséges pontosítani.

Ha a szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó megbízás elfogadása iránti kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a TSZSZ a megbízást elfogadja és erről értesíti az eljárást kezdeményezőt. Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, a TSZSZ a megbízást visszautasítja, amelynek tényéről - a visszautasítás okának megjelölésével - értesíti az eljárást kezdeményezőt.

Ha a fél kérelme hiányos, a TSZSZ a kérelem beérkezését követő naptól számított 5 napon belül tájékoztatja a hiányokról és azok pótlásának lehetőségéről, határidejéről.

Ha a fél a TSZSZ véleményét a szerződést biztosító mellékkötelezettsége érvényesítésének vizsgálatához kapcsolódóan kéri,

 • az eljárást kezdeményező fél a biztosítékot nyújtó személyt erről értesíti, és egyben gondoskodik a szerződést biztosító mellékkötelezettséget keletkeztető jogviszony időbeli hatályának meghosszabbításáról,
 • a mellékkötelezett a TSZSZ szakvélemény-kivonatának közléséig a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kötelezetti késedelembe nem esik.

A TSZSZ független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. A Kamara a TSZSZ-t, annak tagjait és tisztségviselőit nem utasíthatja. A TSZSZ nevében a szakvéleményt és annak kivonatát - saját szakmai felelőssége mellett - a szakértői tanács adja.

A TSZSZ a szerződés teljesítését vizsgálja, szakvéleményt vagy kivonatot ad ki, amely alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon történt meg, és a teljesítésért járó ellenérték megfizetése - adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése - milyen összegben indokolt.

A szakvélemény a következő kérdések tárgyában készül:

 1. a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő tervezési és kivitelezési munkák leírása,
 2. e munkák közül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák mennyiségének és minőségének meghatározása,
 3. a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett tervezési és kivitelezési munkák meghatározása, és
 4. mindezen munkák szerződés szerinti értéke: a szerződés szerinti költségvetési tételek, vagy az átalánydíj arányos részének alapulvételével meghatározott értéke.

A szakértői vélemény részét képezi a fél által csatolt szerződés másolata is.

A TSZSZ szakvéleményét a kérelemnek - hiánypótlás esetén azok pótlásának - a TSZSZ-hez való beérkezését követő naptól számított 30 napon belül készíti el. A TSZSZ vezetője - ha az ügy különös bonyolultsága indokolja - a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja; a meghosszabbításról legkésőbb a határidő lejártakor értesíti azt, akinek a szakértői véleményt meg kell küldenie.

Tekintettel arra, hogy egyes szerződést biztosító mellékkötelezettségek esetén a biztosítékot nyújtónak az el nem végzett munkálatok miatt van fizetési vagy egyéb helytállási kötelezettsége, a TSZSZ feladata a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett kivitelezési munkák meghatározására is irányul. Ezért a szakértői tanács a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot - az építési, kivitelezési szerződés vizsgálata esetén - a kivitelezés helyszínén végzi el; a szakértői vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A szakértői tanács tagja a szakértői vizsgálat keretében jogosult a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlanba belépni. A szakértői vizsgálaton a szerződő felek és a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosa jelen lehetnek.

A kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosa a szakértői vizsgálat elvégzése érdekében köteles biztosítani

 • a szakértői tanácsnak és a félnek a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlanba történő belépést,
 • a szakértői tanácsnak a szakértői vizsgálat elvégzését.

A szakértői tanács a szakértői véleményt írásban terjeszti elő; a szakértői véleményt a szakértői tanács tagjai aláírásukkal látják el.

A TSZSZ eljárása akkor is kérhető a vállalkozó vagy a megrendelő által, ha a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését a kötelezett jogosulatlannak véli. Ilyenkor a TSZSZ véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettség nyújtójának ad felvilágosítást arról, hogy a mellékkötelezettség érvényesítése vélt vagy valós okok alapján történik.

Ha a fél a TSZSZ véleményét a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésének vizsgálatához kapcsolódóan kéri, a TSZSZ a biztosítékot nyújtó személy részére megküldi a szakértői vélemény kivonatát. Ha az eljárást kezdeményező felet a TSZSZ hiánypótlásra szólítja fel, erről a biztosítékot nyújtó személyt értesíti.

 A szakvéleményében a jogszabály által megfogalmazott kérdésekre ad választ a TSzSz szakértői tanácsa, vagyis megállapítja, hogy a lehívás műszaki szakértői szempontból

 • indokolt, (és milyen összegben),
 • nem indokolt, vagy
 • részben indokolt-e (és milyen összegben)

Az elkészült TSzSz szakértői véleményt a szakértői véleményt kérő és a Pénzintézet postai es elektronikus úton kapja meg, míg a Kedvezményezett csak postai úton. A Pénzintézet a szakvélemény megállapításának ismeretében dönt a bankgarancia szóban forgó összegének kifizetésről vagy annak megtagadásáról.

 

A TSZSZ olyan véleménye alapján, amely szerint a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése nem indokolt,

 • a bankgaranciát vállaló pénzügyi intézmény a bankgarancia-szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti,
 • a zálogjog a Ptk.-ban írt egyik módon sem érvényesíthető, vagy
 • a kezes a kötelezett helyett való teljesítésre vállalt kötelezettségét nem teljesíti.

Ha a TSZSZ szakvéleménye alapján a mellékkötelezettség érvényesítése csak részben indokolt, a szakvéleményben szereplő indokolt összegen felüli összeg tekintetében az előzőekben leírtak megfelelően alkalmazandók.

 A mellékkötelezettségek (bankgaranciák) lehívásával kapcsolatos eljárásával kapcsolatban 2016. április végén Útmutatót jelentetett meg a TSzSz, melynek kidolgozása során a Bankszövetség és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSz) véleményét is figyelembe vették; az Útmutató a TSzSz és a az ÉVOSz honlapján elérhető.

 

Fel kell hívnunk a figyelmet: a  vállalkozóknak a TSzSz ebben az Útmutatóban egyértelműen azt javasolja, hogy a bankgaranciát úgy kérjék kibocsáttatni a garantőr Pénzintézettel, hogy abban minimum 5 munkanapos határidő szerepeljen az igénybejelentés teljesítésére vonatkozóan, amely időszak így a TSzSz eljárásának kérelmezéséhez is elegendő a számukra. A TSzSz a kérelem benyújtásáról értesíti a Pénzintézetet, amely az igénybejelentésre történő teljesítést jogosult felfüggeszteni a kérelem befogadásának az elbírálásáig, illetve a vonatkozó szakvélemény elkészültéig, azaz a Pénzintézet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kötelezetti késedelembe nem esik, így vele szemben a késedelem jogkövetkezményei a fenti időszak alatt nem érvényesíthetőek.

 

Semmis az a szerződési kikötés, amely a TSZSZ eljárását kizárja, korlátozza, vagy a TSZSZ eljárásának kezdeményezéséhez negatív jogkövetkezményt fűz.

 

scrollUp