Területrendezés

Létrehozva: 2016-07-14 / módosítva: 2018-07-30

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtését, megőrzését, nyilvántartását és hasznosítását a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 24/A. §-a és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza. A Tftv. előírja, hogy a fentiekben meghatározott feladatokról a területrendezésért felelős miniszternek kell gondoskodnia. 

 

A rendelet 1.§ sorolja fel a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok körét, melyek az alábbiak:

-        az Országos Területrendezési Terv,

-        a kiemelt térség területrendezési terve,

-        a megyei területrendezési terv, a megye térségére készített területrendezési terv,

-        a területrendezési tervek megalapozó munkarészei,

-        a területrendezési tanulmánytervek,

-        a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a határozatot megalapozó, a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem részét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat,

-        a költségvetésből finanszírozott területrendezési kutatási dokumentációk,

-        az önkéntesen átadott dokumentációk és szakvélemények,

-        a területi folyamatok alakulásáról szóló jelentések.

 

A Kormány a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki, mely szervezet jogutódja a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a terv kidolgozásáért felelős szerv köteles hagyományos és elektronikus úton megküldeni az elfogadott területrendezési tervet a megalapozó munkarészeivel együtt a Dokumentációs Központnak. A rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a megyei területrendezési tervek elektronikus példányát a területrendezésért felelős miniszternek küldi be a Dokumentációs Központnak. A térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem egy példányát, valamint a tárgyban hozott határozatot is közölni kell a Dokumentációs Központtal a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján.

 

A rendelet szerint e feladat az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt terheli. A területrendezési tárgyú kutatási dokumentációkat a kutatást megrendelő szerv küldi meg a Dokumentációs Központnak. A rendelet 3. § (7) bekezdése részletesen szabályozza, hogy az elektronikusan beküldött területrendezési tervek rajzi munkarészeinél milyen térinformatikai szabványt kell alkalmazni, erre a szabályozásra az egységes térinformatikai rendszerbe történő illeszthetőség érdekében van szükség. A Dokumentációs Központnak a dokumentumok megőrzésén túl kiemelt fontosságú feladata, hogy az elfogadott területrendezési tervekből (országos, kiemelt térségi, megyei területrendezési tervek) történő adatszolgáltatás.

 

scrollUp