Területrendezési hatósági eljárás

Létrehozva: 2016-07-14 / módosítva: 2018-07-30

Az elfogadott területrendezési tervek alkalmazásának, illetve érvényesítésének eszköze a területrendezési hatósági eljárás. A jogszabályban rögzített eseteknél az eljárással meg lehet előzni a területrendezési tervek gyakori módosítását. Az eljárás segítségével megteremthető a területrendezési tervek hét évente történő felülvizsgálatának, illetve módosításának a rendszere. A területrendezési hatósági eljárás eseteit a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. §-a és a 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabályokban megadott kivételes esetek a következők:

 

Pontosítás eljárás:

Ez az eljárás a településrendezési eszközök hiányában, vagy a területrendezési tervi elem településrendezési mélységű lehatárolás hiányában kezdeményezhető. Ebben az esetben a kérelmezőnek nincs ideje megvárni, hogy a területrendezési tervben szereplő térségi övezet, vagy valamely térségi műszaki infrastruktúra hálózati elem pontosításra, illetve kijelölésre kerüljön a településrendezési eszközökben.

 

Eltérési eljárás:

Az OTrT törvény a műszaki infrastruktúra hálózat vonatkozásában meghatározta az eltérésre vonatkozó normatív határértékeket és egyben lehetőséget teremtett kivételes esetekben a határértékektől való eltérésre. Ebben az esetben területi hatásvizsgálat elkészítését és a területrendezési hatósági eljárás lefolytatását írta elő. A területrendezési hatásvizsgálatban azt kell bemutatni, hogy a műszaki infrastruktúra hálózat nyomvonalának megváltoztatása összhangban van a területrendezési terv koncepciójával.

 

Térségi jelentőségű elem beillesztési eljárása:

A területrendezési terv elfogadását követően bármikor megfogalmazódhat új térségi jelentőségű hálózati elem vagy egyedi építmény megvalósításának igénye, mely szándék még nem volt ismert a terv készítésének és elfogadásának időpontjában. Erre az esetre is lehetőséget biztosít a Tftv., de előírja a területi hatásvizsgálat készítésének és a területrendezési hatósági eljárás lefolytatásának a kötelezettségét. Az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknak a területi hatásvizsgálat alapján kell megítélnie, hogy a térségi hálózati elem, vagy egyedi építmény a területrendezési terv koncepciójának sérelme nélkül beilleszthető-e a tervbe. Amennyiben a kormányhivatal kiadja a térségi területfelhasználási engedélyt, akkor a térségi elem a területrendezési terv módosítása nélkül beépülhet a településrendezési eszközökbe. Az új térségi elemeket a megyei és kiemelt térségi tervek soron következő felülvizsgálatánál kell a tervekbe átvenni.

 

Országos elem beillesztési eljárása:

Az Országgyűlés 2008-ban úgy döntött, hogy az országos terv módosítása nélkül megadja a lehetőséget az országos térszerkezet meghatározó új országos műszaki infrastruktúra hálózati elem és egyedi építmény beillesztésére a megyei és kiemelt térségi tervekbe. Ahhoz, hogy az új országos jelentőségű elemet szerepeltetni lehessen a megye és a kiemelt térségi tervekben a Tftv. előírja a területi hatásvizsgálat készítését és a területrendezési hatósági eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

 

 

Területcsere eljárás:

Az eljárás alkalmazására a Budapesti Agglomerációs területrendezési terv hatálya alá tartozó települések esetében van mód. A területcsere során a települési térség területének nagysága nem változhat.

 

Kijelölési eljárás:

Az OTrT-ben vannak olyan térségi övezetek (kiváló termőhely adottságú szantóterület övezet, magterület övezet, ökológiai folyosó övezet) és speciális esetek (200 méteres szabály), melyeknél az OTrT törvény alapszabályként tiltja a beépítésre szánt terület kijelölését. Azonban vannak olyan települések, melyeket teljesen körbe zárnak a fenti övezetek és amelyek fejlődését indokolatlanul korlátozná a tiltó szabály. Ennek elkerülése érdekében a Tftv. kivételes lehetőséget biztosít a beépítésre szánt terület kijelölésére.

 

Igazolási eljárás:

Amennyiben a területrendezési terv elfogadása előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egység nincs összhangban területtrendezési terv térszerkezeti tervében kijelölt térségi területfelhasználási kategóriával, ebben az esetben az önkormányzat kezdeményezheti az igazolási eljárást.

 

Az eljárásra vonatkozó szabályok:

A területrendezési hatósági eljárás zöme az (települési, fővárosi, megyei) önkormányzat kérelmére indul. Kivételt képez az országos elem beillesztési eljárása, melynél a beruházónak kell az eljárást kérelmezni. A területrendezési hatósági eljárásra irányuló kérelmet az illetékes állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben a kérelem több kormányhivatal illetékességi területét érinti, az eljáró kormányhivatalt a területrendezésért felelős miniszternek kell kijelölni. A kormányrendelet az eljárás típusa szerint szabályozza a kérelem tartalmát. Minden kérelemhez csatolni kell a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot, melynek kötelező tartalmát a kormányrendelet 1. számú melléklete szabályozza. A területrendezési hatósági eljárásba más hatóságokat is be kell vonni, ezeknek a szakhatóságoknak a köret a kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A térségi területfelhasználási engedélykérelmet harminc napon belül kell elbírálni, ez alól kivételt képez az igazolási eljárás, melynek ügyintézési határideje a Tftv. módosításával tizenöt napra rövidül. Az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal térségi területfelhasználási engedélyt ad ki, mely öt évig hatályos, az engedély kérelemre további egy évvel meghosszabbítható. A fővárosi és megyei kormányhivatal döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni keresetet csak a törvényszékhez lehet benyújtani. Az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárásban kiadott térségi területfelhasználási engedélyekről közhiteles nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a területrendezési terv megnevezését, melyre az engedély vonatkozik, az engedély által érintett települések megnevezését, valamint a térségi területfelhasználási engedély kiadásának és érvényességének dátumát, továbbá az engedély típusát. A térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet, valamint a kérelem tárgyában hozott határozatot meg kell küldeni a Dokumentációs Központnak is.

 

scrollUp