Üzletszerű építőipari kivitelezési tevékenység

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége. A (építőipari) kivitelezés tehát építési tevékenységet jelent, amelynek végzési formája különböző lehet. Így beszélhetünk 

 • saját célra végzett építőipari kivitelezési tevékenységről, vagy korábbi szokások szerint a más részére, de kalákában végzett építési tevékenységről, valamint
 • üzletszerű gazdasági tevékenységként végzett építőipari kivitelezési tevékenységről, melynek egyik továbbfejlesztett változata pl. a klaszter.

 

Saját célra végzett építőipari kivitelezési tevékenység

Kinek a részére lehet munkát végezni? Ebben a formában (kormányrendeletben meghatározott esetkörökben) építőipari kivitelezési tevékenységet csak saját vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó céljára lehet végezni. Ehhez a kivitelezési tevékenységtípushoz vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság nem szükséges, de a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel a tevékenységet végző(k)nek rendelkeznie kell.

A főszabály szerint a saját célra történő építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építtető egyben a kivitelező is, ezért mindazon feladatokat el kell látnia és mindazon felelősséggel rendelkezik, melyek a kivitelezőre vonatkoznak, ezért főszabályként felelős műszaki vezetőt is foglalkoztatnia kell. Építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót az előírt feltételek megléte esetén a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet. E tevékenység végzése során felel a kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőre vonatkozó szabályok betartásáért is.

Építési szakmunkát – saját vagy a hozzátartozó céljára, vagy azok megbízásából - csak az végezhet, aki az adott tevékenység végzésének megfelelő, jogszabályban meghatározott szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel rendelkezik. [építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési munka, építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka]

 

Üzletszerű gazdasági tevékenységként végzett építőipari kivitelezési tevékenység

Aki az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kívánja folytatni, annak rendelkeznie kell az alábbiakban meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. A vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatásához kormányrendelet felelősségbiztosítást, referenciát vagy a vállalkozó kivitelező teljesítésre való alkalmasságát igazoló vállalkozásminősítést írhat elő.

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező akkor vállalhatja, ha

 • a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és
 • a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői közvetlenül részt vesz, valamint
 • az építési (szerelési) szerződésben vállalt kivitelezési munkák elvégzésének a megrendelt minőségben saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik (beleértve az igénybevett alvállalkozók díjazását is). Ha a szerződésben részteljesítésben állapodtak meg, a kivitelezőnek a szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelően, de legalább a megrendelő építtető első teljesítéséig meghatározott munkarészre kell fedezettel rendelkeznie.

 

A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből pedig olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet

a) amelyhez

 • rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel,
 • rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkással,
 • rendelkezik alkalmas telephellyel,
 • a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és
 • az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót megnyitották és az előírásoknak megfelelően vezetik,

b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez - ha jogszabály kötelezővé teszi - rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti hatósági engedély vagy tudomásul vétel,

c) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy - alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén - a megrendelő vállalkozó kivitelezővel írásban szerződést kötöttek [az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti kivitelezési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni], és

d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg.

 

Az építési munkaterületen az építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást követően több fővállalkozó kivitelező is végezhet építési-szerelési munkát. A kivitelezési szerződésben foglaltak szerint a fő- és az alvállalkozó kivitelező az építési-szerelési munka folytatására alvállalkozót és további alvállalkozó kivitelezőt vehet igénybe.

 

Mindkét formában végzett építőipari kivitelezési tevékenységre érvényes, hogy az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése akkor folytatható, ha

 • az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet),
 • az országos településrendezési és építési követelményeket, és
 • a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat

megtartják.

 

scrollUp