Vízilétesítmények nyilvántartása

Dr. Daczi Diána
Létrehozva: 2017-02-02 / módosítva: 2017-02-02

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33. §-a és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet alapján a vízügyi hatóság vízgazdálkodási nyilvántartást vezet.

 

A vízgazdálkodási nyilvántartás

·a vízgazdálkodási objektum-nyilvántartásból,

·a műszaki nyilvántartásból,

·a vízikönyvből

áll.

 

A vízgazdálkodási objektum-nyilvántartás országos vagy helyi jelentőségű objektumok nyilvántartása. Az Országos jelentőségű objektumok a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklete szerinti, a külön jogszabállyal közzétett jegyzékben szereplő, az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízilétesítmények, továbbá egyes kiemelt vízgazdálkodási objektumok.

 

A műszaki nyilvántartásnak részei:

·vízgazdálkodási objektumok, vízimunkák műszaki adatai,

·vízkészletek és vízhasználatok jellemző adatai,

·a vízmérlegek.

 

A vízügyi hatóság az általa engedélyezett vízi munkákról, vízi létesítményekről és vízhasználatokról vízikönyvi nyilvántartást vezet, amely a hatóság egyedi határozata alapján tartalmazza:

1.a jog gyakorlását, kötelezettség keletkezését, módosulását, szüneteltetését vagy megszűnését eredményező jogerős határozat számát és keltét, a vízikönyvi nyilvántartás számát, továbbá a bejegyzés vagy a törlés időpontját;

2.a határozatban megjelölt jogosított, illetve kötelezett megnevezését, címét (székhelyét), ha van, KSH azonosító számát;

3.a határozat tárgyát, a vízilétesítmény, vízimunka, vagy vízhasználat jellemző vízgazdálkodási adatainak megjelölését - ideértve földrajzi helyét - és vízgazdálkodási értelemben vett azonosítóját (objektumazonosítóját);

4.a bejegyzés alapját képező határozatban megállapított határidőket, a határozat hatályát vagy a teljesítési határidőt;

5.a bejegyzés tárgyát képező határozattal megállapított vízilétesítmény elhelyezését, üzemeltetését érintő ingatlanokra vonatkozó használati korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogokra és tényekre történő utalást (védőterület, védősáv, vízelvezetési szolgalom);

6.a határozat tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízhasználattal összefüggő felügyelet módját.

 

A vízikönyvi bejegyzés tárgya - mint vízikönyvi egység - a vízgazdálkodási és vízjogi engedélyezési szempontból önálló vízilétesítmény, vízimunka vagy vízhasználat lehet.

 

A nyilvántartást folyamatosan kell vezetni, a bejegyzés egyedi hatósági azonosítását a vízikönyvi szám, a vízgazdálkodási nyilvántartáshoz való kapcsolódását pedig a objektum-nyilvántartás azonosítójának feltüntetésével kell biztosítani.

 

A nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező ügyiratokat, a jogerős határozatot, valamint az engedélyezési tervet a vízikönyvi okirattárban kell elhelyezni, amelyben elhelyezett jogerős határozatok és tervek nem selejtezhetők.

 

A jogszabály azt is rögzíti, hogy az állam-, illetőleg szolgálati titokká minősített, vízilétesítményekkel és vízimunkákkal összefüggő adatokról külön vízikönyvet kell vezetni.

 

Egyebekben az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

 

 

scrollUp