logo

Etikai kódex

Etikai kódex

 

Az Etikai kódex szabályok és normák gyűjteménye, amelynek célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatásul szolgáljanak az etikai problémák megoldásában. Az itt megfogalmazott értékek és hozzáfűződő szabályok a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. minden munkavállalójára és szerződött munkatársára érvényesek.

Az üzleti tevékenységünk működtetésében és fejlesztésében a feladatokat úgy kell megszervezni, hogy azok figyelembe vegyék a cégen belüli és kívüli szempontokat egyaránt. A jelen Etikai kódex tükrözi a viselkedési norma, morál, etikai értékekkel szembeni elvárásainkat. A kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevő versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha az egyén és a vállalkozás szintjén egyaránt alávetjük magunkat a morális felelősségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalkozásunk jó hírét ugyanis csak a tisztességre épülő feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával őrizhetjük meg.

A munkavállalóinknak tisztában kell lenniük azzal, hogy

a kódex nem tartalmaz minden, a magatartás szabályozására vonatkozó jogi normát,

az Etikai kódex nem tartalmazhat útmutatást minden lehetséges helyzetre és témára. Amennyiben egy helyzet megítélésével kapcsolatban valakinek kétségei támadnak, érdemes segítséget kérnie a közvetlen felettesétől vagy a TERC Kft. ügyvezető igazgatójától,

amennyiben a jog szigorúbb elvárásokat támaszt, úgy annak kell megfelelni.

A gyakorlatban az alapelvekkel való együttműködés érdekében figyelmet kell fordítani a következőkre:

törvényi feltételeknek való megfelelés,

a viselkedésünk és cselekedeteink következményei (mind a cégen belül és kívül, beleértve harmadik felet is),

józan ész és professzionalizmus,

általános/társadalmilag elfogadható szabályokkal való együttműködés a helyes viselkedés és társadalmi színvonal érdekében,

önálló értelem, érzék arra, hogy mi jó és mi rossz, különlegesen az egyén saját cselekedeteiben és indítékaiban.

Üzleti működésünk etikai alapjainak erősítése és megőrzése alapvető közös célunk, amelyhez minden munkatársunknak csatlakoznia kell és annak szellemében végeznie munkáját.

 

1. A vállalkozás értékrendje

- Etikus magatartás

Az etikai normák és a jelen kódexben leírt etikai elvárások betartása és betartatása a munkavállalók között, illetve a partnereinkkel kapcsolatban.

- Tulajdonosi érdekek szolgálata

A minél eredményesebb működéshez, illetve a piaci versenyben való minél jobb helytálláshoz történő hozzájárulás minden munkavállaló alapvető kötelezettsége.

- Partnereinkkel történő együttműködés

Partnereinkkel korrekt, kölcsönös érdekeken nyugvó, stabil együttműködésre törekszünk, termékeinket, szolgáltatásainkat megbízható, magas színvonalon kívánjuk nyújtani.

- Minőség központúság

Célunk a kor műszaki-technológiai szintjének megfelelő eszközökkel, a hatályos minőségirányítási rendszer szellemében a termékek és a szolgáltatások magas minőségének biztosítása.

 

2. Az Etikai kódexszel kapcsolatos tudnivalók

Jelen Etikai kódex kiadásával a TERC Kft. határozottan kinyilvánítja, hogy üzleti tevékenysége minden területén az érvényes jogi szabályozásokat és etikai normákat be kívánja tartani és tartatni. Ennek érdekében az Etikai kódexben ismertetésre kerülnek a munkavállalók számára az etikus viselkedésre vonatkozó elvárások, az etikai problémák felmerülése esetén követendő eljárások és az etikai ügyek bejelentésével kapcsolatos ismeretek.

Jelen Etikai kódex kiterjed a TERC Kft. tulajdonosaira, munkavállalóira, megbízottjaira. Az Etikai kódex betartása elvárt a vállalkozással szerződéses kapcsolatba kerülő minden partnerünktől is.

A vállalkozás minden munkavállalójától megköveteli, hogy a vele kapcsolatos tevékenysége során mindenkor tartsa be az Etikai kódexben lefektetett alapelveket, amelynek természetesen alapfeltétele az Etikai kódex ismerete.

 

3. Magatartási normák

3.1. Az alkalmazottakkal való bánásmód

A munkavállalók szerepe alapvető fontosságú a TERC Kft. jó hírnevének további erősítésében, termékek értékesítésében, szolgáltatások nyújtásában. A vállalkozás a munkavállalóival történő kapcsolattartás terén korrekt, jogszerű és tisztességes viszonyra törekszik, amelyet a dolgozóktól is elvár.

A munkavállalók megítélése (munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben, bér vagy jutalom megállapításában, előléptetés terén stb.) kizárólag a munkavállaló teljesítménye, a végzett munka és annak a vállalkozás számára jelentkező értéke alapján történhet.

3.2. Megkülönböztetés és erőszakos magatartás tilalma

A vállalkozás a munkavállalói között, illetve a vezetők vagy a munkavállalók egymás közötti kapcsolataikban nem tehetnek különbséget nem, életkor, bőrszín, etnikai csoport, vallási meggyőződés, politikai pártállás vagy szexuális orientáció alapján. A munkáltató és a munkavállalók nem adnak illetve nem adhatnak közre sem szóban, sem írásban olyan információkat, anyagokat melyek mások érzékenységét az előzőekben megfogalmazott területeken sértik vagy sérthetik.

A vállalkozás szigorúan tiltja az erőszak, a megfélemlítés vagy zaklatás bármilyen formáját.

A munkavállalók kötelessége, hogy a fentiekbe ütköző hátrányos megkülönböztetés, illetve erőszakos megnyilvánulás bármilyen formájának észlelése esetén az ellen lépjenek fel és az esetről tegyenek jelentést a közvetlen felettes és az ügyvezető igazgató felé.

A vállalkozás valamennyi munkavállalója számára elvárás, hogy egymás közötti és külső kapcsolatrendszerüket egymás tiszteletére, korrekt együttműködésre, a kölcsönös érdekek érvényesítésére alapozva építsék és fejlesszék.

3.3. Politikai és vallási tevékenység végzése

A vállalkozás a munkavállalói vallási vagy politikai tevékenységét nem kívánja korlátozni, ugyanakkor az kizárólag munkahelyen kívül és munkaidőn kívül folytatható. A munkavállalók ilyen irányú tevékenységükben kerüljenek el minden, a vállalkozásra vonatkozó utalást, és kifejezetten tartózkodjanak attól, hogy véleményüket a vállalkozás álláspontjaként tüntessék fel. A munkavállalók ilyen irányú tevékenységükben a vállalkozás eszközeit és a vállalkozás által biztosított szolgáltatásokat (pl. mobiltelefon, számítástechnikai eszköz, gépjármű, internetkapcsolat stb.) nem használhatják fel.

3.4. Összeférhetetlenség

A vállalkozásnál egy munkavállaló közeli hozzátartozója (házastárs, élettárs, gyermek, szülő, testvér) nem lehet az érintett munkavállalója közvetlen vagy közvetett beosztottja. Ezen szabály alól az ügyvezető igazgató felmentést adhat.

A munkavállalóknak – előzetes bejelentés, illetve engedély alapján – másik munkáltatónál létesített munkaviszony, megbízásos jogviszony vagy bármilyen ellenérték fejében végzett tevékenység esetén ügyelniük kell arra, hogy emiatti érdekeltségük révén érdekeik ne kerülhessenek összeütközésbe a vállalkozás érdekeivel.

3.5. Hatósági és partnerkapcsolatok

A vállalkozás kinyilvánítja, hogy üzleti kapcsolataiban a tisztességes verseny elveinek betartásával jár el, partnerei részére egyenlő feltételeket biztosít és törvénytelen diszkriminációt nem alkalmaz.

A vállalkozás munkavállalói külső kapcsolataik során korrekt együttműködésre törekedve, a kölcsönös érdekek érvényesítésére alapozva járjanak el.

A vállalkozás munkavállalói

- nem fogadhatnak el, illetve nem kínálhatnak fel anyagi javakat hatósági személyekkel vagy partnerekkel történő kapcsolattartásuk során annak érdekében, hogy törvénytelenül előnyhöz jussanak vagy előnyt biztosítsanak (ez a megvesztegetés tilalma). A munkavállalónak külső fél megvesztegetési kísérletéről tájékoztatnia kell közvetlen felettesét és az ügyvezető igazgatót.

- tényszerű információközlés biztosításával, segítőkészen viszonyuljanak a hatósági, felügyeleti ellenőrzésekhez, adat- és információkérésekhez.

 

4. Tulajdonosi érdekek védelme

A vállalkozás minden munkavállalójának alapvető kötelessége - a jogi, etikai szabályozások és normák keretén belül - annak érdekében tevékenykedni, hogy:

- a tulajdonosok vagyonát megőrizze és gyarapítsa,

- a vállalkozás eredményességét növelje,

- a vállalkozás hosszú távú versenyképességét erősítse.

 

A vállalkozás munkavállalóitól elvárja, hogy:

- a vállalkozás eszközeit óvják és hatékonyan használják,

- törekedjenek a munkaidő jó kihasználására, a rájuk bízott munkafeladatok mielőbbi elvégzésére, a minőségügyi, higiéniai, munkavédelmi és más hatályos előírások betartására,

- törekedjenek az ésszerű takarékosságra,

- a vállalkozás eszközeit magáncélra ne használják.

 

5. Bizalmas információk, adatkezelés

5.1. Bizalmas információk

Bizalmasnak tekintendő minden olyan információ, amelynek a nyilvánosságra kerülése a vállalkozás érdekeinek sérelmét jelentheti.

Nem kizárólagosan, de ilyen bizalmas információ az, amely:

- a vállalkozás pénzügyi, számviteli, termelési, kereskedelmi és minőségügyi adatait tartalmazza,

- nyilvánosságra kerülése a vállalkozás rossz hírét keltheti,

- a vállalkozás és partnerei közötti árakra, jutalékokra, kondíciókra, szerződéses feltételekre, konkrét teljesítésekre, reklamációkra és általában véve a partnerkapcsolat során keletkezett szerződésekre és adatokra vonatkozik. A NATO, illetve katonai-honvédségi partnerekkel történő kapcsolattartásra a fentieken túlmenően szigorúbb külön szabályok vonatkoznak.

A vállalkozás munkavállalói a bizalmas információk megőrzéséért felelősséggel tartoznak, illetéktelen személyek részére ezen információk nem adhatók ki és nyilvánosságra nem hozhatók.

Amennyiben egy munkavállaló szokásos munkavégzésén kívül kerül bizalmas információk birtokába, úgy szükség esetén kérje ki felettese vagy az ügyvezető igazgató álláspontját.

5.2. A munkavállalókra vonatkozó bizalmas információk

A vállalkozás nem gyűjt, nem tárol és nem használ fel munkavállalóiról jogszabályba vagy etikai normába ütköző információkat. A vállalkozás kizárólag olyan információkat gyűjt, tárol, illetve használ fel munkavállalóit illetően, amelyeket a jogszabályok előírnak vagy a vállalkozás hatékony működését segítik és nem ütköznek az előző mondatban foglaltakkal.

A munkavállalók személyes adatai bizalmas információnak tekintendők, amelyet kizárólag az arra felhatalmazott munkatársak használhatnak fel, ők is kizárólag hivatalos célra. Más személyeknek a munkavállalók adataihoz történő bármilyen illetéktelen hozzáférése vagy az adatok illetéktelen felhasználása tilos és jogi eljárást vonhat maga után.

5.3. Adatkezelés, elektronikus adatkezelés

A vállalkozással kapcsolatos információk és adatok - legyenek azok nyomtatott, elektronikusan tárolt vagy akár szóbeli információk - a vállalkozás tulajdonát képezik.

A munkavállaló a munkaköréhez kapcsolódóan kezelt adatok biztonságos tárolásáról gondoskodni köteles.

A munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor - a munkakör átadásakor - minden olyan adatot és információt köteles a vállalkozás képviselőjének átadni, amelyet korábban a vállalkozással kapcsolatban tárolt.

A vállalkozás által biztosított internetet kizárólag a vállalkozás érdekében, munkavégzésre használhatják a munkavállalók.

 

6. Versenytársak

A vállalkozás kinyilvánítja, hogy versenytársaival kapcsolatban a tisztességes verseny elveinek betartásával és a hatályos versenyjogi szabályok alkalmazásával jár el, törvénytelen eszközöket nem alkalmaz.

A vállalkozás elkötelezi magát, hogy versenytársairól (továbbá partnereiről) az üzleti célok megvalósítása érdekében általánosan elfogadható mértéken túlmenően nem gyűjt információt, továbbá az információgyűjtéshez illegális eszközöket nem használ fel.

A vállalkozás tartózkodik attól, hogy reklámjaiban, hirdetéseiben saját termékeit olyan jellemzővel felruházva mutassa be, amellyel azok nem rendelkeznek. Versenytársairól, azok termékeiről valótlan információkat nem tesz közzé és nem terjeszt.

 

7. Etikai jellegű problémák, kérdések és észrevételek bejelentése

Amennyiben egy adott helyzet megítélését illetően a munkavállalónak etikai jellegű kétségei, kérdései vagy észrevételei merülnek fel, úgy forduljon közvetlen feletteséhez vagy az ügyvezető igazgatóhoz.

Jóhiszemű bejelentéséből semminemű hátrány nem érheti a munkavállalót. Amennyiben bármely munkavállaló tudomására jut, hogy etikai tárgyú bejelentése miatt valakit hátrány ért, úgy erről tájékoztassa az ügyvezető igazgatót, aki a bejelentést kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben a munkavállaló valóban hátrányt szenvedett el bejelentése miatt, úgy fegyelmi eljárás indítandó minden olyan munkavállaló ellen, aki ebben a hátrányokozásban tevékenyen részt vett.

 

Jelen Etikai szabályzat a mai naptól érvényes, minden korábban kiadott hatályát veszti.

 

Érvényes: 2015. november 25-től

 

TERC Kft. Ügyvezetése. 

 

 


scrollUp