logo

Hulladékkezelési szabályzat

HULLADÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél keletkező hulladékok, ezen belül is különösen a különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit, módját.

 

2. Általános rendelkezések

2.1. A szabályzat hatálya:

2.1.1. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban TERC Kft.) Hulladékkezelési szabályzata (továbbiakban HSZ) kiterjed a TERC Kft. minden telephelyén bármely jogcímen bármilyen jogviszonyban tevékenységet végző természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre.

2.1.2. Azon hulladékkezelőkre, akik a keletkezett hulladékot gazdasági tevékenységük körében kezelésre átveszik.

2.2. A szabályzat időbeli hatálya:

A szabályzat időbeli hatálya határozatlan időre terjed ki, azonban azt évente felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell a vonatkozó jogszabály változások függvényében. A felülvizsgálat megtörténtéért a TERC Kft. ügyvezető igazgatója felelős.

2.3. A szabályzat megismerése és használata:

2.3.1. A szabályzat a TERC Kft. minden dolgozójára székhelyén és telephelyén az érintett körben jogviszonyba lépő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetre kötelezően érvényes.

2.3.2. A szabályzat egy nyomtatott példányát az ügyvezető igazgató őrzi. A szabályzat elektronikus verziója mindenki számára a TERC Kft. internetes honlapján hozzáférhető.

2.3.3. A TERC Kft. valamennyi munkavállalójának meg kell ismernie a szabályzatot, és köteles annak előírásait a munkaköréhez szükséges mértékben betartani.

2.3.4. Jelen szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2012.10.01.

 

3. Fogalmi meghatározások

3.1. A hulladék fogalmi meghatározása:

Hulladéknak azokat a dolgokat, tárgyakat (anyagegyüttes, termék, maradvány, tárgy, szennyezőanyag stb.) nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete, munkája és gazdasági tevékenysége során keletkeznek és a keletkezésük helyén haszontalanná váltak, tőlük birtokosuk megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles, és kezelésükről külön kell gondoskodni. Ez a gondoskodás a hulladékok begyűjtését szállítását és ártalmatlanítását, egyes hulladéktípusok esetében újrahasználatát, hasznosítását jelenti.

3.1.1. A hulladékot halmazállapota (szilárd vagy folyékony), keletkezésének körülményei (települési, termelési, intézményi), környezetre veszélyessége szerint különböztetjük meg.

3.2. A hulladék ártalmatlanítása:

A hulladék ártalmatlanítása az a folyamat, mikor a hulladékok okozta környezetterhelést csökkentik, a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatását megszüntetik, kizárják. Ezt a környezet elemeitől való elszigeteléssel (pl. lerakóhelyen történő elhelyezés) vagy a hulladékok anyagi minőségének megváltoztatásával (pl. égetés) érik el.

3.3. A hulladék újra-használata:

A hulladék újra-használata a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználását jelenti. Ilyen termékek a többször felhasználható, újratölthető csomagolóanyagok (pl. üvegpalackok). Ezek a termékek a forgási ciklusból történő kilépéskor válnak hulladékká.

3.4. Szelektív Hulladékgyűjtés:

Az egyes hulladék-összetevők külön-külön, anyagfajták szerinti begyűjtését szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük. Célja a hasznosítható összetevők feldolgozóiparba történő visszaforgatása; a veszélyes összetevők elkülönített kezelésével a környezetterhelés csökkentése; az ártalmatlanítási kapacitások megtakarítása.

3.5. A hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere. Foglalkozik a hulladékok keletkezésének megelőzésével, mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladékok kezelésével, ezek tervezésével és ellenőrzésével. Gondoskodik a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetéséről, bezárásáról, utógondozásáról, a működés felhagyását követő vizsgálatokról, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadásról és oktatásról.

3.6. Települési szilárd hulladék (kommunális hulladék):

3.6.1. Rendszeresen, vagy alkalmilag keletkező háztartási (jellegű) hulladék, az emberek mindennapi élete során a lakásokban, munkahelyeken, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező.

3.6.2. Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű-és összetételű hulladék.

3.6.3. Gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

3.7. Települési folyékony hulladék:

Minden olyan szennyvíz, ami nem a csatornahálózatba kerül, folyékony hulladéknak számít, amely az un. közműpótló berendezésben átmeneti tárolásra kerül.

3.8. Veszélyes hulladék:

Az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, ill. átalakulás-terméke a meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik, és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ez által az élővilágra, az emberi életre és egészségre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.

3.9. Üzemi veszélyes hulladék:

A veszélyes hulladékoknak az a köre, mely a vállalkozás tevékenysége során keletkezik.

3.10. Gyűjtési egység:

A hulladékok gyűjtését önállóan végző munkahely (osztály).

3.11. A hulladékkezelés:

Gyűjtés, belső szállítás, átmeneti tárolás, külső szállítónak történő átadás.

3.12. Gyűjtő eszközök:

Amelyekben közvetlenül gyűjtendők a hulladékok.

3.13. Belső szállítás:

Az irodaépületen belül történő hulladék mozgatása gyűjtési egységből a vállalkozásnál lévő gyűjtőhelyre történő szállítás.

3.14. Gyűjtési hely:

Az a tárlóhely, ahová elszállításig kerülnek az egységekből a hulladékok.

3.15. Külső szállítás:

A telephelyről történő ártalmatlanítás céljából történő végleges elszállítás.

3.16. Környezetszennyezés:

A (veszélyes) hulladék, vagy annak valamely veszélyes összetevője bármely anyagba, anyagra olyan koncentrációban kerül, hogy veszélyes hulladékként veszélyt jelent a környezetre.

 

4. A TERC Kft. központi székhelyén és telephelyein előforduló, keletkező hulladékok típusai

4.1 Települési szilárd hulladék:

4.1.1. Kommunális hulladék: az intézmény mindennapi működése során rendszeresen keletkező, közszolgáltatás keretében elszállított, veszélyes hulladéknak nem minősülő háztartási jellegű hulladék.

4.1.2. Esetenként, alkalmilag keletkező, veszélyesnek nem minősülő, de közszolgáltatás keretében el nem szállítható (a gyűjtőedények befogadóképességét meghaladó méretű, mennyiségű, vagy összetételű) hulladék pl. bútor, lom, számítástechnikai eszköz gyári csomagolása, raklap, avar stb.

4.2. Veszélyes hulladékok:

A TERC Kft. tevékenysége során keletkező jogszabály által veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, berendezések, kellékek, különösen is:

4.2.1. Elektronikai berendezések, háztartási gépek, azok részegységei, elemei, alkatrészei.

4.2.2. Irodatechnikai berendezések, ezek részegységei, alkatrészei, kellékei, festékanyagot tartalmazó, vagy kiürült tonerek, patronok.

4.2.3. Műszerek, számítástechnikai eszközök, berendezések üzemeltetése során keletkező használt akkumulátorok, elemek.

4.2.4. Épület üzemeltetése során elhasználódott elektromos berendezés, műszer, elhasználódott fénycsövek.

4.2.5. Épületjavítás vagy állagmegőrzés során, gépjármű üzemeltetéssel összefüggésben keletkező környezetre ártalmas anyagok (festékek, zsírok, olajok, használt akkumulátorok, tisztítószerek, vegyszerek, csomagolóanyagok stb.).

 

5. A hulladékok kezelése a TERC Kft. telephelyein:

5.1 Települési szilárd hulladék kezelése

5.1.1. Rendszeresen keletkező hulladékok kezelése:

A TERC Kft. szerződést kötött a 4.1. pontban részletezett rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a Fővárosi Közgyűlés által megbízott, a tevékenység ellátására kizárólagos jogosultságot szerzett Közszolgáltatóval.

Ezen feladattal megbízott vállalkozás a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt., 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.).

A közszolgáltatás komplex, teljes körű, kiterjed a gyűjtőedény biztosítására, cseréjére, a begyűjtött hulladék elszállítására és ártalmatlanítására, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség átvállalásával. A napi működés során keletkezett hulladékot a takarítással megbízott, vagy a keletkezésével összefüggésben feladatot ellátó személyek szállítják a gyűjtőhelyre és elhelyezik az erre a célra kihelyezett hulladékgyűjtő edénybe.

Ugyanezen személyek gondoskodnak a hulladékgyűjtő edények szállítás helyére időben történő kihelyezéséről.

A gyűjtőedények ürítése szerződés szerinti időpontban (kedden és pénteken) és gyakorisággal (heti kétszeri alkalommal) történik.

A gyűjtőedények időszakos tisztítását külön megrendelés alapján a Közszolgáltató végzi.

5.2. Szelektíven gyűjtött hulladékok:

A vállalkozás a környezettudatos hulladék-kezelés megvalósítása, egyben ezzel kapcsolatos költségei csökkentése céljából a 5.1.1. pontban részletezett hulladékkezelés köréből az újrahasznosítható hulladék jelentős (lehetőségei szerint mind nagyobb) részét kivonja, ezeket elkülönítve gyűjti, és a feladat elvégzésére szerződött vállalkozásnak adja át.

A napi működés során keletkezett, szelektíven gyűjtött hulladékot a TERC Kft. dolgozói a kizárólag e célra kihelyezett, napi mennyiséget befogadó „RECYCLING” felirattal gyűjtőedénybe gyűjtik. A takarítással megbízott, vagy a keletkezésével összefüggésben feladatot ellátó személyek szállítják a TERC Kft. által biztosított gyűjtőhelyre és elhelyezik az ott erre a célra kihelyezett heti mennyiséget befogadó hulladékgyűjtő edénybe.

A gyűjtőedények ürítése szerződés szerinti időpontban és gyakorisággal történik.

A gyűjtőedények időszakos tisztítását külön megrendelés alapján a szolgáltató végzi.

5.2.1. Papír: levelek, levélborítékok, feljegyzések, leselejtezett iratok, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz stb. A gyűjtés szelektíven, irodahelyiségenként történik, külön „RECYCLING” felirattal ellátott fém szemetes kosárban, amelyet az Irodaházat takarító külső vállalkozó munkanaponként a központi gyűjtő dobozban helyez el. A kismennyiségű papír hulladék időszakonként a városban található szelektív hulladéktartályokban, nagyobb mennyiség a hulladékudvarok megjelölt tároló edényeiben kerülnek elhelyezésre (Budapest, XVI. kerület, Csömöri út 2-4. szám alatti hulladékudvar). Évente minimum egy alkalommal – az év végi selejtezésekhez kapcsolódóan – az adatokat tartalmazó iratok a DUPAREC Kft-hoz (1215 Budapest, Duna utca u. 42.) kerülnek elszállításra, ahol a szállítást végző munkatárs jelenlétében azok bezúzásra kerülnek. Ezek évenkénti mennyisége 500-1.000 kg között változik, a bezúzásért ellenértéket fizetünk.

5.2.2. A számítástechnika, elektronikai hulladékok évente egy alkalommal a selejtezési jegyzőkönyvben feltüntetett terméklista alapján átadásra kerülnek az Inter-Metalex Kft-nak (1211 Budapest, Budafoki u. 5-7.), akik ezek szakszerű feldolgozásáról, megsemmisítéséről gondoskodnak. A vállalkozásnál kiürült, illetve a kereskedelmi partnereinktől átvett üres toner- és festékpatronok a forgalmazókhoz (Océ, Canon, Copy-Depo Hungary) kerülnek visszaszállításra, ahol kellőképpen gondoskodnak azok szakszerű megsemmisítéséről.

5.2.3. Műanyag, hungarocell, PET palack és azok lecsavart kupakjai: A vállalkozásnál történő szelektív hulladékgyűjtés során központi tárolásra, a mennyiség függvényében elszállításra kerülnek a városban található szelektív (műanyag megjelölésű) tárolótartályokba, illetve nagy mennyiség esetén a hulladékudvarok megjelölt tároló edényeibe (Budapest, XVI. kerület, Csömöri út 2-4. szám alatti hulladékudvar).

5.2.4. Veszélyes, le nem bomló számítástechnikai adathordozó (floppy, CD, DVD): A hosszú évek óta tartó munkakapcsolat és megállapodás alapján ezen, továbbiakban nem használható, feleslegessé vált adathordozókat a VTCD Videoton Kompaktlemez-gyártó Kft. (8100 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 7.) átveszi, azokat a TERC Kft. által kiállított átvételi elismervény, illetve az átvevő hulladék átvételi bizonylata alapján újrahasznosít.

5.2.5. Színes és fehér üveg (italos, befőttes, parfümös), fémdoboz (üdítős, sörös, konzerves doboz): Szelektív gyűjtés után a városban található szelektív hulladéktartályokban, nagyobb mennyiség a hulladékudvarok megjelölt tároló edényeiben kerülnek elhelyezésre (Budapest, XVI. kerület, Csömöri út 2-4. szám alatti hulladékudvar).

5.2.6. Fénycsövek és világítótestek, szárazelem: Szelektív gyűjtés és tárolás után az Irodaház közvetlen közelében található OBI Hungary Retail Kft. Budapest, XIV. kerület, Fogarasi út 28-54. szám alatti áruházának megjelölt szelektív hulladéktároló edényeiben kerülnek elhelyezésre.

5.2.7. Fáradt olaj és göngyölege, használt akkumulátor: A vállalkozás személy- és tehergépkocsi flottájának karbantartása és szervizelése kizárólag szakszervizekben történik, ahol gondoskodnak a megjelölt veszélyes hulladékok szakszerű kezeléséről.

5.3. Az alkalmanként keletkező hulladék kezelése:

A közszolgáltatás keretében biztosított gyűjtőedények befogadó képességét meghaladó mennyiségű vagy összetétele miatt azokba nem helyezhető, veszélyes hulladéknak nem minősülő, 4.1.2. pontban részletezett hulladék elszállítása eseti megrendeléssel történik.

A feladattal kizárólag a tevékenység ellátására engedéllyel rendelkező vállalkozás bízható meg. A hulladék átadásáról- átvételéről bizonylat ( szállítólevél) készül.

A hulladék intézményen belüli kezelését aktuálisan az adott feladattal megbízott személy(ek) végzi(k).

A hulladék szállításra történő előkészítéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, az előkészített hulladék elszállíttatásáról az ügyvezető igazgató eseti megrendelés útján gondoskodik.

 

6. Feladatok, felelősség, hatáskör

6.1. Ügyvezető igazgató:

Gondoskodik és felelős külső hatóságok, felügyeleti szervek előtt felel a HSZ-ban foglaltak betartásáért.

6.2. Feladatai:

6.2.1. A hulladék kezelésének megszervezése, ezen belül az egyes keletkezési helyekre a gyűjtési módok, helyek meghatározása, a belső tárolási pontok kijelölése, a szállítási gyakoriság meghatározása.

6.2.2. A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges edények, eszközök biztosítása

a veszélyes hulladékok átadás/átvétel belső/külső bizonylatolási rendszerének kialakítása, ellenőrzése.

6.2.3. Az intézményi hulladékok kezelésével kapcsolatos munkavédelmi oktatások megszervezése/ megtartatása.

6.3. Gyűjtési egység:

6.3.1. Felelős: gyűjtési egységenként a mindenkori vezető.

6.4. Feladatai:

6.4.1. Gondoskodnak az egységben a HSZ betartásáról.

6.4.2. A hulladék gyűjtési egységből történő elszállítását felügyelik.

6.4.3. Megigénylik a hulladék gyűjtőeszközöket az anyagrendelésben.

6.4.4. Minden rendkívüli eseményről, problémáról, nem rutinszerűen vagy újonnan keletkezett veszélyes hulladékról azonnal értesítik az ügyvezető igazgatót.

6.4.5. Tájékoztatják munkatársaikat a veszélyes hulladékokkal, azok kezelésével kapcsolatos esetleges változásáról.

6.4.6. Oktatják a HSZ-ban foglaltakat közvetlen munkatársaiknak.

 

7. Oktatás

7.1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos oktatást újonnan belépő dolgozók, az irodaépület területén tartósan munkát végző külső vállalkozók esetében kell elvégezni, a HSZ alapján.

7.2. Az elméleti- és gyakorlati oktatást az egységekben a vezető végzi. Az oktatások megtörténtét dokumentálni kell.

 

Jelen utasítás 2012. október 1. napján lép hatályba.


scrollUp