Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Építésügyet érintő változások az újonnan megalakult Kormány feladatmegosztásában

Magyar Mária|2018. május 24.

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény meghatározta az új minisztériumokat

 • Agrárminisztérium,
 • Belügyminisztérium,
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma,
 • Honvédelmi Minisztérium,
 • Igazságügyi Minisztérium,
 • Innovációs és Technológiai Minisztérium,
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium,
 • Miniszterelnöki Kabinetiroda,
 • Miniszterelnökség,
 • Pénzügyminisztérium.
 • A miniszterelnök
 • politikai munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda,
 • kormányzati igazgatási munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kormányiroda.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása az korábbi építésügyi miniszteri feladatokat megosztotta az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter és az építésgazdaságért felelős miniszter között az alábbiak szerint:

építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter feladatai

építésgazdaságért felelős miniszter feladatai

A Kormány az építésügy központi irányítását, összehangolását - ideértve a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében az összehangoló feladatokat is -

a szabályozás, valamint a hatósági ügyek kapcsán az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter útján gyakorolja, és a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében:

az építőipar fejlődésének elősegítése és támogatása érdekében az építésgazdaságért felelős miniszter útján gyakorolja és a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében:

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében összehangolja az érintett közigazgatási szervek tevékenységét,

b) külön jogszabályok szerint

ba) összehangolja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,

bb) ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok, valamint az egyéb építésügyi igazgatási feladatot ellátó szervezet építésügyi igazgatási feladatainak szakmai irányítását, ennek keretében rendszeresen gondoskodik e szervezetek szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenőrzéséről,

c) elősegíti - a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint a természetvédelemért felelős miniszter bevonásával - az építészeti kultúra megőrzését, fejlesztését és védelmét, ennek keretében országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programokat dolgoztat ki és működtet,

d) elősegíti - a természetvédelméért felelős miniszter bevonásával - a települési zöldfelületek megőrzését, fejlesztését és védelmét.

e) ellátja az Országos Építésügyi Nyilvántartás, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ szakmai irányítását és felügyeletét,

f) bizottsági tagként kereskedelmi építmények építési engedélyezéséhez szakhatósági eljárás során a Kormányhivatal megkeresésére véleményt ad,

g) a Nyilvántartás keretében

 • építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (ÉTDR),
 • a szabálytalan építési tevékenység feltárására irányuló építésfelügyeleti tevékenységet támogató elektronikus építésügyi monitoring rendszert (ÉMO)

működtet,

 • mint adatkezelő, az építési folyamat résztvevőinek személyes adatait kezeli,

h) felhatalmazást kap arra, hogy

1. a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai szabályait,

2. a területek biológiai aktivitás értékének számítására vonatkozó részletes szabályokat - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben -,

3. az igazgatási eljárásokban alkalmazandó telekár számításának szabályait rendelettel állapítsa meg.

4. rendeletben hirdesse ki az okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezését, az előző okirat birtokosaival azonos jogállás alá tartozó személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait.

5. az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - rendelettel állapítsa meg

 • az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság által nyújtott szolgáltatás díjának mértékét és a díjfizetés részletes szabályait,
 • az építésügyi hatóságot szakkérdés vizsgálatáért megillető eljárási költségek körét, mértékét, annak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos részletes szabályokat.”

i) gyakorolja a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák, és a területi építész kamarák tevékenysége felett az általános törvényességi felügyeletet.

j) egyetértést gyakorol

 • a vasúti közlekedésért felelős miniszternek a vasúti pálya más nyomvonalas létesítmény által történő megközelítésének, keresztezésének részletes szabályozásában
 • a víziút más nyomvonalas létesítmény által történő megközelítése, keresztezése részletes szabályozásában,

k) véleményezi az elektronikus hírközlési építmények más építményfajtákkal való megközelítését, védelmét és keresztezését, továbbá a közös eszközhasználattal és helymegosztással kapcsolatban az elektronikus hírközlési szolgáltatókat terhelő egyes bejelentési, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeket és feladatokat szabályozó rendeletalkotást

l) ellátja az építőanyagok gyártásához felhasznált, illetve a külföldről behozott alapanyagok, továbbá a kereskedelmi forgalomba kerülő építőanyagok és egyéb termékek radioaktivitásának ellenőrzését.

a) jogosult az Országos Építésügyi Nyilvántartás és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ igénybevételére

b) a műemlékek és a sajátos építményfajtákért felelős miniszterek és önálló szabályozó szervek, valamint az építésügy területén érintett szakmai kamarák és az érintett felsőfokú oktatási és szakképzéssel foglalkozó intézmények javaslata alapján koordinálja, összefogja és irányítja az építésüggyel kapcsolatos szakmák gyakorlására vonatkozó szabályozás kialakítását,

c) ellátja a területi építész és mérnöki kamarák által vezetett, építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási jogosultságokhoz kapcsolódó eljárások és nyilvántartások, valamint a vállalkozó építőipari kivitelezői nyilvántartás szakmai felügyeletét,

d) érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárásokat a képzési követelményekben az alap-, közép- és felsőfokú, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési intézményeknél és a társadalom más érintett szervezeteinél.

e) a szakmagyakorlási tevékenységeket érintő feladatok ellátása során az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter bevonásával együttműködik a felsőoktatásban folyó képzési és fejlesztési kérdésekben az állami hatáskörök ellátásában közreműködő testületekkel - különösen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, a Felsőoktatási Tervezési Testülettel, a Magyar Rektori Konferenciával -, az egyéb civil vagy érdekképviseleti szervezetekkel és a műszaki tudományos egyesületekkel.

f) igénybe veszi a Nyilvántartás keretében

 • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (ÉTDR)
 • a szabálytalan építési tevékenység feltárására irányuló építésfelügyeleti tevékenységet támogató elektronikus építésügyi monitoring rendszert (ÉMO)
 • az építési folyamat résztvevőinek személyes adatait

g) közreműködik az egészségügyért felelős miniszterrel az építmények létesítésének közegészségügyi és egészségvédelmi követelményei rendeletben történő megállapításában.

h) felhatalmazást kap arra, hogy

1. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározására vonatkozó szabályokat,

2. az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj, vagy az ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékét,

3. az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozására, összetételére, feladatkörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat

rendelettel állapítsa meg.

4. - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - rendelettel állapítsa meg a szakmagyakorlási jogosultságok megállapításával, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

i) kinevezi a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

 • vezetőjét, vezető helyettesét az igazságügyi szakértők közül az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter,
 • tagjait az igazságügyi szakértők és az építési műszaki ellenőrök közül - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara és építőipari szakmai szervezetek véleményezése mellett - az igazságügyért felelős miniszter

egyetértésével.

j) egyetértést gyakorol a népegészségügyi feladatok végrehajtása érdekében az építmények, egyéb létesítmények létesítésének, üzemeltetésének közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeinek megállapításában

 

Mindkét miniszter együttesen

 • részt vesz az építésügyet érintő felsőoktatási, szakirányú továbbképzési, oktatási képzési és szakképzési célok meghatározásában, azok tartalmának és képesítési követelményeinek kidolgozásában, továbbá kezdeményezési, véleményezési és egyetértési jogot gyakorol az erre vonatkozó jogszabályok előkészítésében
 • feladatainak ellátása, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében az építésügyi szakmai érdekképviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek részvételével közreműködő, építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményező testületet működtet. A sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében illetékes miniszterek együttműködnek az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszterrel, valamint az építésgazdaságért felelős miniszterrel az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében.
 • által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására külön előirányzat szolgál.
 • szakmai díjakat adományoz különösen az alábbi területeken:
 • a kiemelkedő építészeti-műszaki alkotótevékenység, továbbá
 • az épített környezet alakításában, védelmében és fejlesztésében, a települési és építészeti értékek feltárásában, megőrzésében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka, valamint
 • a településrendezési és az építésügyi igazgatási tevékenység kimagasló színvonalának elismerése.
 • az országos illetékességű - a személyes adatok kezelése tekintetében adatfeldolgozóként kijelölt - Dokumentációs Központ útján gondoskodik
 • a településfejlesztési, -rendezési és építésügyi dokumentációk országos központi tervtárának működtetéséről, fenntartásáról, fejlesztéséről, valamint a dokumentációk megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,
 • a Nyilvántartás működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint a fenntartást biztosító, a Nyilvántartás elektronikus alkalmazásai jogszabályban előírt kötelező használatának - a rendszerhasználattal arányos díj ellenében történő - biztosításáról,
 • a nyilvánosság, a közösségi ellenőrzés, a tájékoztatási, véleménynyilvánítási és javaslattételi lehetőség biztosítására vonatkozó, továbbá információs feladatai teljesítéséről
 • által együttesen kijelölt személy gyakorolja – többek között - az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek az érvényesítését a Közbeszerzési Tanácsban

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint:

a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el többek között

 • Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztési feladatokat:
 • Budapest főpolgármesterével együttműködve
  • koordinálja - a turisztikai fejlesztések tekintetében a miniszterelnök kabinetfőnökével egyetértésben - a Kormány egységes budapesti városfejlesztési - állami-kormányzati, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztésekre vonatkozó várostervezési, magasépítési, közlekedésfejlesztési, köztér-, közpark-, közút-, egyéb közterület-fejlesztési - tevékenységét, erre vonatkozóan előterjesztéseket készít a Kormány számára, és irányítja a Kormány döntéseinek végrehajtását,
  • a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködésben elkészíti és a Kormány részére benyújtja a Budapestet és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény szerinti más budapesti agglomerációhoz tartozó településeket érintő állami, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó előterjesztéseket, valamint a jogerős építési vagy létesítési engedélyek megszerzéséig, a kivitelezési tervek elkészültéig és a kivitelezés megindításáról és a kivitelezéshez szükséges források biztosításáról szóló kormánydöntés meghozataláig összehangolja és irányítja e fejlesztések előkészítését, tervezését és engedélyeztetését,
  • irányítja - a sportpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben - a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó, a nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
  • a Kormány nevében kapcsolatot tart és együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel,
  • összehangolja a Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata együttműködését,
  • előkészíti a tevékenységek ellátásához szükséges jogszabályokat.
 • A jogerős építési vagy létesítési engedélyek megszerzéséig, a kivitelezési tervek elkészültéig és a kivitelezés megindításáról és a kivitelezéshez szükséges források biztosításáról szóló kormánydöntés meghozataláig - az egészségüggyel összefüggő építési beruházások kivételével - felügyeli a Budapesten megvalósuló valamennyi állami-kormányzati városfejlesztési beruházást
 • építésügyi szabályozási és építéshatósági ügyek feladatait:
 • előkészíti az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat,
 • irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e vonatkozásban az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét,
 • gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.
 • a kulturális örökség védelmével összefüggő feladatokat
 • meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
 • gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
 • a kultúráért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat,
 • közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,
 • ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 • a településfejlesztési és településrendezési feladatok körében előkészíti
 • a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,
 • a településtervezésre,
 • az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,
 • a hátrányos helyzetű településekre,
 • az egységes elektronikus közműnyilvántartásra

vonatkozó jogszabályokat.

 • a területrendezési feladatai keretében
 • előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.
 • irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.

 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el többek között

 • állami infrastruktúra-beruházási,
 • bányászati,
 • elektronikus hírközlési
 • energiapolitikai,
 • építésgazdasági,
 • hulladékgazdálkodási,
 • közlekedési,
 • területfejlesztési,
 • víziközmű-szolgáltatási,
 • szakképzési és felnőttképzési

feladatokat

A miniszter

 • az energiapolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
 • a villamosenergia-ellátásra és a földgázellátásra,
 • a távhőszolgáltatásra, a központi fűtésre és melegvíz-szolgáltatásra,
 • a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésére,
 • az atomenergia békés célú alkalmazására,
 • a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal történő felhasználására, valamint az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekre,
 • a klímapolitikára

vonatkozó jogszabályokat.

 • gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről - így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról -, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartását.
 • az építésgazdaságért való felelőssége keretében
 • ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.
 • összehangolja - a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében is - az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást,
 • ellátja - az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével - az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.
 • a területfejlesztésért való felelőssége keretében - a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve - előkészíti a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.
 • működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,
 • közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,
 • kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,
 • előkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
 • kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,
 • ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a meghatározott feladatokat.

 

 

scrollUp