logo

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 


TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 
székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9. 
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-875405 
adószám: 10434268-2-42 
képviseli: Huber Krisztián ügyvezető 
Telefon: + 36 1 222-2402, + 36 1 222-2403, +36 1 222-2404 
Telefax: + 36 1 222 2405 
e-mail: terc@terc.hu
www.terc.hu

Továbbiakban: TERC Kft. 

A TERC Kft. és a termékei/szolgáltatásai megvásárlása során a vele üzleti kapcsolatba kerülő vevő (a továbbiakban: Vevő) közötti jogviszonyt a TERC Kft. és a Vevő között létrejött megállapodás szabályozza. Ebbe beleértendő minden írásos szerződés, azt helyettesítő írásbeli/szóbeli megállapodás, a TERC Kft. által kiadott írásos ajánlat, a Vevő által megküldött visszaigazolás, azok mindennemű mellékletét beleértve. A fenti iratokban külön nem szabályozott kérdések vonatkozásában a jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek. 

A szerződés létrejötte:

A TERC Kft. és a Vevő közötti szerződés annak aláírásával, ennek hiányában a megrendeléssel, illetve visszaigazolásával lép hatályba. Vevő a szerződésben szereplő terméket/szolgáltatást megrendeli, a TERC Kft. azok teljesítését vállalja. 

A szerződés teljesítése:

A TERC Kft. köteles a szerződésben vállaltakat az abban megjelölt határidőre, I. osztályú minőségben teljesíteni. Vevő köteles a szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket oly módon biztosítani, hogy az a megjelölt határidő és biztonságos munkavégzés feltétele mellett történhessen. A mennyiségi és minőségi átvétel a termékre/szolgáltatásra vonatkozó dokumentum (szállítólevél, garanciajegy, munkalap, jegyzőkönyv, számla, átvételi elismervény, teljesítés igazolás stb.) aláírásával történik. A TERC Kft. mérnöki szolgáltató (másolás, nyomtatás) és digitális üzletágának szolgáltatásai a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 35.§ (1) (2) (3), valamint a hozzá kapcsolódó 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történik. A megbízás előtt a Vevőnek tudomásul kell vennie a szerzők fent említett törvényben szabályozott védelmét, amely automatikusan, a törvény erejénél fogva keletkezik a mű létrehozásának pillanatában, és csak a szerző halála utáni 70. év végével szűnik meg. A jogszabályban foglaltak maradéktalan betartása érdekében a szerző(k) írásos hozzájárulása nélkül a TERC Kft. nem vállalja szerzői jogi védelem alá eső művek elektronikus feldolgozását, másolását. Az átadott dokumentumok jogszerűségéért Vevő nyilatkozatában köteles felelősséget vállalni. 
Minőségi kifogások: A teljesítés során felmerülő esetleges minőségi kifogásról Vevő köteles a TERC Kft-t értesíteni. A TERC Kft. köteles az általa elismert minőségi kifogást megszüntetni. Véleményeltérés esetén felek mielőbbi megegyezésre törekednek, amelynek eredménytelensége esetén a TERC Kft. székhelye szerint területileg illetékes bíróság jogkörét ismerik el. 

Garanciális feltételek:

A TERC Kft. a szállított termék garanciáját és a garancia érvényesítésének módját a szerződési és/vagy a teljesítési dokumentumokban jelöli meg, külön tekintettel a garancia időtartamára és a érvényesítés helyére vonatkozóan. Amennyiben az átadott termékre gyártói garanciajegy kerül kibocsátásra, azt a TERC Kft. a Vevő számára eredetben átadja, amelynek tényét a szállítási dokumentumban rögzíti. Ez esetben a Vevő a gyártói garanciajegy átvételével a garanciális jogait az abban megjelölt módon érvényesítheti. Gyártói garanciajegy átadása hiányában a leszállított termék garanciális kötelezettségéért a TERC Kft. felel, összhangban a vonatkozó hatályos rendelkezésekkel (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet). A garanciális kötelezettség nem terjed ki az üzemközben természetesen elhasználódó kellék-, kopó- és tisztítóanyagokra, továbbá a szakszerűtlen használatból, az illetéktelen behatolásokból/beavatkozásokból, a nem megfelelő működési környezetből, a természeti csapásokból, a berendezéseknek a gyártó által megadott maximális értékhez képest magasabb terheléséből, a berendezések rendszeres tisztításának hiányából, a számítógépeken harmadik féltől származó szoftverek működtetéséből, a gyártó által nem bevizsgált és jóváhagyott kellék-, kopó- és tisztítóanyagok használatából eredő meghibásodásokra. A TERC Kft. nem garantálja a termék megszakítás nélküli, hibamentes üzemét, valamint nem vállal felelősséget a Vevőnek a meghibásodásból eredő semminemű közvetlen vagy közvetett kárért, az üzemszünetek okozta termeléskiesésből fakadó üzleti vagy kereskedelmi veszteségért, az adattárolók esetleges adatvesztéséért. A leszállított szoftverek adathordozóira a TERC Kft. egy év cseregaranciát biztosít, amelynek ténye a teljesítési dokumentumokban nem kerül külön rögzítésre. Vevő a szoftverek adathordozóiról jogosult – kizárólag saját céljaira – egy példányban biztonsági másolatot készíteni. A TERC Kft. nem garantálja minden futtatási környezetben az értékesített szoftver hibátlan működését, de mindent megtesz, hogy a szoftver gyártójának képviselőjeként a hivatalos terméktámogatási hálózaton keresztül a hiba kiküszöbölésére megoldást találjon. A TERC Kft. kizárja bárminemű felelősségét az általa szállított szoftverekkel készített tervek, dokumentációk helyessége tekintetében, és nem garantálja az azokkal tervezett eszközök használatra való alkalmasságát. 
Jogszavatossági feltételek: Az értékesített szoftverlicencek használatára vonatkozóan az adott szoftverhez tartozó mindenkori gyártói licencszerződés feltételei érvényesek. Vevő a szoftver megvásárlásával a szoftver gyártójától licenc jogosultságot szerez az adott szoftver használatára. Vevő licenc jogosultsága mindaddig érvényes, amíg a szoftvert újabb verzióra nem cseréli (szoftver upgrade: amikor a vevő az új verzióra használatára szerez licence jogosultságot). Szoftver upgrade hiányában Vevő licenc jogosultsága időben – kivéve az időkorláttal ellátott szoftvereket – nem korlátozott. A TERC Kft. az általa viszonteladóként értékesített szoftverre vonatkozóan Vevő részére a szoftver gyártójának feltételei szerint biztosítja az esetleges újabb szoftververziók megjelenésekor azok kedvezményes cseréjét. 
Fizetési feltételek: A készpénzes, bankkártyás, internetes vagy előre utalásos, utánvétes fizetési módokon, az általánosnak tekinthető 8 napon belüli átutaláson túlmenő különleges fizetési feltételeket minden esetben a TERC Kft. és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. A TERC Kft. a vételár teljes, maradéktalan kiegyenlítéséig minden esetben a szállított termék feletti tulajdonjogát fenntartja. 
Téves átutalás, a számla pontatlan vagy többszöri kifizetése esetén az ügyfél által kért visszautalás valamennyi költségét a TERC Kft. minden esetben felszámítja. 

Késedelmes fizetés:

A TERC Kft. 2013. július 1-jétől kezdődően a késedelmes fizetéseket érintően a Polgári Törvénykönyv új szabályainak figyelembevételével jár el. A késedelmi kamat mértéke a késedelemben érintett naptári félév 1. napján érvényes jegybanki alapkamat (2016. május 25. óta változatlanul 0,90%) 8 százalékponttal növelt értéke. Fizetési késedelem esetén a TERC Kft. – jogosultsága alapján – a törvényben foglaltakkal megfelelően a követelések behajtásával kapcsolatos költségei megtérítésére 40 EUR-nak megfelelő forint összegben (amely az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes deviza- középárfolyama szerint számol ki) költségáltalányt számít fel. A behajtási költségáltalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, összege azonban a kártérítésbe beszámít. 
Elállás joga: Az interneten megrendelt termék(ek) kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevőnek joga van vásárlási szándékától elállni, amely esetben a terméket sérülésmentes állapotban, kizárólag gyári, eredeti csomagolásban köteles saját költségén visszajuttatni. Ebben az esetben a TERC Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a számlában szereplő szállítási költségre nem vonatkozik. 

Oktatások lemondásának feltételei: 

•    A tanfolyamra való jelentkezés kötbérmentesen lemondható a tanfolyam kezdete előtt 30 munkanappal.
•    A képzés kezdete előtti 15. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számoljuk fel technikai költségként.
•    15 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.
•    A tanfolyam lemondása csak írásos formában történhet.
•    Amennyiben a tanfolyamon a jelentkező nem vesz részt és részvételét a fentiek szerint írásban nem mondja le, úgy a tanfolyam
     teljes díját kiszámlázzuk a megrendelő felé.
•    Amennyiben a jelentkező nem tud a képzésen megjelenni, részt venni, lehetősége van maga helyett más személyt küldeni az előadásokra.
•   A TERC Kft. fenntartja a helyszín és az időpontok megváltoztatásának jogát. Amennyiben erre ténylegesen sor kerül, a jelentkezés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az új időpont és helyszín a megrendelő számára is megfelelő.

Jelen Általános szerződés feltételekben foglaltak a vezetők jóváhagyásával 2020. február 3. napjával lépnek hatályba. 
Az Általános szerződés feltételekben foglaltak betartása a gazdálkodó szervezet valamennyi munkatársa számára kötelező.  
Minden korábban elfogadott Általános szerződés feltételek hatályon kívül helyezve! 
Alulírottak, mint a Vállalkozás arra felhatalmazott képviselői, a jelen Általános szerződés feltételek érintettekkel történő megismertetéséről gondoskodunk, a szabályzat alkalmazását a jelzett hatállyal elrendeljük. 

 

Ügyvezetés 


scrollUp