Király Gergő
Király Gergő
Értékesítési ügyintéző
gergo.kiraly@terc.hu
06 (1) 422-25-03
06 (70) 670-51-98
Mátrai Zsófia
Mátrai Zsófia
Értékesítési ügyintéző
zsofia.matrai@terc.hu
06 (1) 422-2504
06 (20) 318-3683
Kuti Krisztina
Kuti Krisztina
Ügyfélszolgálati munkatárs, oktató
krisztina.kuti@terc.hu
06 (1) 422-25-39
06 (70) 670-51-95
Bényász Levente
Bényász Levente
Ügyfélszolgálati munkatárs
levente.benyasz@terc.hu
06 (1) 422-25-40
06 (20) 432-01-07
Lóczi Miklós
Lóczi Miklós
Ügyfélszolgálati munkatárs, oktató
miklos.loczi@terc.hu
06 (1) 422-25-05
06 (20) 401-5434
Nagy-Bátori Mónika
Nagy-Bátori Mónika
Ügyfélszolgálati munkatárs
monika.nagy-batori@terc.hu
06 (1) 422-25-33
06 (20) 569-9441

Általános Szerződési Feltételek

A TERC Kft. és a termékei/szolgáltatásai megvásárlása során a vele üzleti kapcsolatba kerülő vevők (a továbbiakban: Vevő) közötti jogviszonyt a TERC Kft. és a Vevő között létrejött megállapodás szabályozza. Ebbe beleértendő minden írásos szerződés, azt helyettesítő írásbeli/szóbeli megállapodás, a TERC Kft. által kiadott írásos ajánlat, a Vevő által megküldött visszaigazolás, azok mindennemű mellékletét beleértve. A fenti iratokban külön nem szabályozott kérdések vonatkozásában a jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

A szerződés létrejötte: A TERC Kft. és a Vevő közötti szerződés annak aláírásával, ennek hiányában a megrendeléssel, illetve visszaigazolásával lép hatályba. Vevő a szerződésben szereplő terméket/szolgáltatást megrendeli, a TERC Kft. azok teljesítését vállalja.

A szerződés teljesítése: A TERC Kft. köteles a szerződésben vállaltakat az abban megjelölt határidőre, I. osztályú minőségben teljesíteni. Vevő köteles a szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket oly módon biztosítani, hogy az a megjelölt határidő és biztonságos munkavégzés feltétele mellett történhessen. A mennyiségi és minőségi átvétel a termékre/szolgáltatásra vonatkozó dokumentum (szállítólevél, garanciajegy, munkalap, jegyzőkönyv, számla, átvételi elismervény, teljesítés igazolás stb.) aláírásával történik. A TERC Kft. mérnöki szolgáltató (másolás, nyomtatás) és digitális üzletágának szolgáltatásai a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (35.§ (1) (2) (3)), valamint a hozzá kapcsolódó 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történik. A megbízás előtt a Vevőnek tudomásul kell vennie a szerzők fent említett törvényben szabályozott védelmét, amely automatikusan, a törvény erejénél fogva keletkezik a mű létrehozásának pillanatában, és csak a szerző halála után 70 évvel szűnik meg. A jogszabályban foglaltak maradéktalan betartása érdekében a szerző(k) írásos hozzájárulása nélkül a TERC Kft. nem vállalja szerzői jogi védelem alá eső művek elektronikus feldolgozását, másolását. Az átadott dokumentumok jogszerűségéért Vevő nyilatkozatában köteles felelősséget vállalni.

Minőségi kifogások: A teljesítés során felmerülő esetleges minőségi kifogásról Vevő köteles a TERC Kft-t értesíteni. A TERC Kft. köteles az általa elismert minőségi kifogást megszüntetni. Véleményeltérés esetén felek mielőbbi megegyezésre törekednek, amelynek eredménytelensége esetén a TERC Kft. székhelye szerint területileg illetékes bíróság jogkörét ismerik el.

Garanciális feltételek: A TERC Kft. a szállított termék garanciáját és a garancia érvényesítésének módját a szerződési és/vagy a teljesítési dokumentumokban jelöli meg, külön tekintettel a garancia időtartamára és a érvényesítés helyére vonatkozóan. Amennyiben az átadott termékre gyártói garanciajegy kerül kibocsátásra, azt a TERC Kft. a Vevő számára eredetben átadja, amelynek tényét a szállítási dokumentumban rögzíti. Ez esetben a Vevő a gyártói garanciajegy átvételével a garanciális jogait az ott megjelölt módon érvényesítheti. Gyártói garanciajegy átadása hiányában a leszállított termék garanciális kötelezettségéért a TERC Kft. felel, összhangban a vonatkozó hatályos rendelkezésekkel (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet). A garanciális kötelezettség nem terjed ki az üzemközben természetesen elhasználódó kellék-, kopó- és tisztítóanyagokra, továbbá a szakszerűtlen használatból, az illetéktelen behatolásokból/beavatkozásokból, a nem megfelelő működési környezetből, a természeti csapásokból, a berendezéseknek a gyártó által megadott maximális értékhez képest magasabb terheléséből, a berendezések rendszeres tisztításának hiányából, a számítógépeken harmadik féltől származó szoftverek működtetéséből, a gyártó által nem bevizsgált és jóváhagyott kellék-, kopó- és tisztítóanyagok használatából eredő meghibásodásokra. A TERC Kft. nem garantálja a termék megszakítás nélküli, hibamentes üzemét, valamint nem vállal felelősséget a Vevőnek a meghibásodásból eredő semminemű közvetlen vagy közvetett kárért, az üzemszünetek okozta termeléskiesésből fakadó üzleti vagy kereskedelmi veszteségért, az adattárolók esetleges adatvesztéséért. A leszállított szoftverek adathordozóira a TERC Kft. egy év cseregaranciát biztosít, amelynek ténye a teljesítési dokumentumokban nem kerül külön rögzítésre. Vevő a szoftverek adathordozóiról jogosult – kizárólag saját céljaira – egy példányban biztonsági másolatot készíteni. A TERC Kft. nem garantálja minden futtatási környezetben az értékesített szoftver hibátlan működését, de mindent megtesz, hogy a szoftver gyártójának képviselőjeként a hivatalos terméktámogatási hálózaton keresztül a hiba kiküszöbölésére megoldást találjon. A TERC Kft. kizárja bárminemű felelősségét az általa szállított szoftverekkel készített tervek, dokumentációk helyessége tekintetében, és nem garantálja az azokkal tervezett eszközök használatra való alkalmasságát.

Jogszavatossági feltételek: Az értékesített szoftverlicencek használatára vonatkozóan az adott szoftverhez tartozó mindenkori gyártói licencszerződés feltételei érvényesek. Vevő a szoftver megvásárlásával a szoftver gyártójától licenc jogosultságot szerez az adott szoftver használatára. Vevő licenc jogosultsága mindaddig érvényes, amíg a szoftvert újabb verzióra nem cseréli (szoftver upgrade: amikor a vevő az új verzióra használatára szerez licence jogosultságot). Szoftver upgrade hiányában Vevő licenc jogosultsága időben – kivéve az időkorláttal ellátott szoftvereket – nem korlátozott. A TERC Kft. az általa viszonteladóként értékesített szoftverre vonatkozóan Vevő részére az szoftver gyártójának feltételei szerint biztosítja az esetleges újabb szoftververziók megjelenésekor azok kedvezményes cseréjét.

Fizetési feltételek: A készpénzes, bankkártyás, internetes vagy előre utalásos, utánvétes fizetési módokon, az általánosnak tekinthető 8 napon belüli átutaláson túlmenő különleges fizetési feltételeket minden esetben a TERC Kft. és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. A TERC Kft. a vételár teljes kiegyenlítéséig minden esetben a szállított termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

Téves átutalás, a számla pontatlan vagy többszöri kifizetése esetén az ügyfél által kért visszautalás valamennyi költségét a TERC Kft. minden esetben felszámítja.

Elállás joga: A megrendelt termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül a Vevőnek joga van vásárlási szándékától elállni, amely esetben a terméket sérülésmentes állapotban, kizárólag gyári, eredeti csomagolásban köteles saját költségén visszajuttatni. Ebben az esetben a TERC Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a számlában szereplő szállítási költségre nem vonatkozik.

Oktatások lemondásának feltételei:

  • A tanfolyamra való jelentkezés kötbérmentesen lemondható a tanfolyam kezdete előtt 15 munkanappal.
  • A tanfolyam kezdetét megelőző 14. és 8. munkanap közötti lemondás esetén a tanfolyam díjának 20%-át, 7. és 4. munkanap közötti lemondás esetén a tanfolyam díjának 30%-át, a tanfolyam kezdetét megelőző 3. munkanapon belüli lemondás esetén a tanfolyam díjának 50%-át számítjuk fel kötbérként.
  • A tanfolyam lemondása csak írásos formában történhet.
  • Amennyiben a tanfolyamon a jelentkező nem vesz részt és részvételét a fentiek szerint írásban nem mondja le, úgy a tanfolyam teljes díját kiszámlázzuk a megrendelő felé.
  • A Nemzetközi Felnőttképzési Akadémia fenntartja a helyszín és az időpontok megváltoztatásának jogát. Amennyiben erre ténylegesen sor kerül, a jelentkezés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az új időpont és helyszín a megrendelő számára is megfelelő.

 

Érvényes 2012. október 31-től visszavonásig.


scrollUp