logo

TERC - PRESS - általános szerződési feltételek

Általános szerződés feltételek (ÁSZF)                                                                                                                                

kizárólag a TERC-PRESS Nyomdai ágazat tevékenységére vonatkozóan

 

 

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9.

telephely: TERC Irodaház: 1149 Budapest, Pillangó park 9.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-875405

adószám: 10434268-2-42

közösségi adószám: HU10434268

HUF IBAN szám: HU88 1030 0002 2038 9767 0000 3285

SWIFT kód: MKKB HU HB

 

TERC-PRESS Nyomdai ágazat elérhetőségei:

Telefon: + 36 1 422 2569, + 36 1 422 2518

Telefax: + 36 1 222 2405

e-mail: kereskedelem@terc.hu

 

Továbbiakban: TERC Kft.

 

A TERC Kft. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában a TERC Kft. által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a TERC Kft. között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító - ÁSZF szabályaitól eltérő - egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit kizárólag írásban (levélben, elektronikus levélben - továbbiakban: e-mail) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói Keretszerződés keretei között.

 

Személyi hatály: az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a

– jogi személy,

– jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

– magánszemély,

akinek a TERC Kft. szerződés alapján nyomdaipari vállalkozói tevékenységet végez.

 

A Megrendelők tudomásul veszik, egyben elfogadják, hogy a TERC Kft. jogosult a szerződés teljesítéséhez szükség szerint alvállalkozó(ka)t igénybe venni.

 

Minden megrendelést, visszaigazolást, jóváhagyást, módosítást, észrevételt és más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és ajánlott levél, fax, vagy e-mail formájában eljuttatni a TERC Kft-hez. A szóbeli közlés és a ráutaló magatartás nem bír jogérvénnyel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF minden egyes megrendelés vonatkozásában aláírás nélkül érvényes.

 

                                                                     

 

 

I. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

1. A szerződő felek közötti kapcsolat

 

Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és a TERC Kft. Vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:

– az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,

– a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,

– a felek ÁSZF-től eltérő rendelkezéseit, melyet bármelyik fél az adott szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodás szükséges.

A Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létre. A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF VIII. pontjában meghatározott esetekben.

A Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél vagy e-mail) bejelenteni a TERC Kft-nek. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a jelen ÁSZF a TERC Kft. felelősségét kizárja.

2. Árajánlat kérése

 

A Megrendelő írásban, a szükséges mennyiségi, minőségi paraméterek megadásával, árajánlatot kér a TERC Kft. TERC-PRESS Nyomdai ágazatától.

 

3. Árajánlatok

 

A TERC Kft. a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, melyet e-mailen keresztül eljuttat a Megrendelőnek. Az árajánlat érvényessége kiállításának dátumától számított 30 nap, az ettől eltérő határidő külön kerül feltüntetésre. A TERC Kft. érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor a TERC Kft. kötelezettséget nem vállal. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

Az árajánlathoz szervesen hozzá tartozik a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak.

 

4. A megrendelés

 

Új ügyfél első megrendelése esetén:

 • Nettó 300.000,- Ft összeghatárig a TERC Kft. által kiállított díjbekérő (számla) 100%-os kiegyenlítése csak készpénzfizetéssel vagy előre utalással történhet.
 • Nettó 300.000,- Ft feletti megrendelés esetén 50% előleg fizetése készpénz vagy előreutalás formájában kötelező.

A termék elkészültét követően a TERC Kft. a szállítást csak abban az esetben teljesíti, amennyiben megtörténik a 100%-os pénzügyi teljesítés. A TERC Kft. a szerződésben rögzített ár teljes, maradéktalan kiegyenlítéséig minden esetben a termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

Csak az előleg beérkezése után kezdi meg a TERC Kft. a gyártást, amely időponttól kezdődik a gyártási időtartam.

 

 

Megrendelő, az árajánlat ismeretében megrendelését írásbeli (levél, fax, e-mail) formában köteles továbbítani a TERC Kft. részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért terméket, a felhasználandó anyagot, a termék minőségét, méretét, mennyiségét, a csomagolását, a szállítási és számlázási címet, melyek egyértelműen meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket. Ha szükséges, a TERC Kft. további információkat kérhet a termékkel kapcsolatosan. Továbbá tartalmaznia kell a kialkudott árakat, a szállítási határidőt, a fizetési feltételeket, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális követelményeket. A megrendelés elfogadását a TERC Kft. az átvételt követő 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés leadásával a Megrendelő elfogadja az ajánlattal megküldött jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

A Megrendelőnek írásbeli utasítást kell adnia a szállításra vonatkozóan, lehetőleg a megrendeléssel egy időben, de legkésőbb a szállítási határidő előtt 3 munkanappal. A Megrendelő eltérő rendelkezései hiányában a TERC Kft. a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően köteles az árut csomagoltatni a gyártóval. Ha Megrendelő a fenti határidő után jelzi extra csomagolási igényeit (ami nem egyezik meg az árajánlatban foglaltakkal), a TERC Kft. az esetleges átcsomagolás költségeit kiszámlázza.

Amennyiben a Megrendelő nem ismeri az Általános Szerződési Feltételeket, vagy a Megrendelő megrendelését nem előzte meg árajánlatadás, úgy kérésére a TERC Kft. megküldi a Megrendelő részére a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyek írásbeli elfogadását a Megrendelő a kézhezvételtől számított 24 órán belül teheti meg. Hiányában a felek között szerződés nem jön létre, és a megrendelés hatályát veszti. A TERC Kft. jogosult a szerződésben megjelölt anyagok beszerzési árának módosulásából vagy a megrendeléstől eltérő igények (példányszám változás, terjedelem változás, többlet művelet stb.) miatti többletköltségeit a megrendelőre hárítani.

 

A TERC Kft. nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta-e alá.

 

5. EKÁER rendszer

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései szerint új követelmények léptek életbe, amelyek kötelezettséget rónak mind a Megrendelő, mind a TERC Kft. számára. Az EKÁER rendszer alkalmazására vonatkozó aktuális leírás a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. Minden megrendelés esetén a kért információkat a szállítási utasításokkal (diszpó) együtt, lehetőleg az anyagleadással egy időben, de legkésőbb a Szállítási határidő előtt 3 munkanappal kell írásban elküldeni a TERC Kft. kapcsolattartó (termékmenedzser) munkatársa e-mail címére.

Amennyiben az árajánlat adáskor az EKÁER rendszer által kért adatokat a Megrendelő a megadott határidőre nem küldi meg, vagy nem pontosan, vagy hiányosan adja meg, úgy a TERC Kft. a termékek kiszállítását nem végeztetheti el. A TERC Kft. a fent hivatkozott bejelentési kötelezettség teljesítése kapcsán is mindent megtesz annak érdekében, hogy működése és eljárásrendje a jogszabályokban foglaltaknak megfeleljen. A TERC Kft. felelősséget vállal az általa végzett tevékenységért. Ugyanakkor amennyiben a jogszabályi követelményeknek való meg nem felelés és ebből következően a bírságolásra a partner társaság mulasztása miatt kerül sor, a TERC Kft. az ebből fakadó valamennyi erkölcsi és anyagi kárát továbbhárítja a mulasztó félre.

 

 

6. Leadási anyag (PDF, film)

 

A Megrendelő az általa megjelölt határidőben köteles a kiadvány elkészítéséhez szükséges ún. nyomdai anyagot a TERC Kft. rendelkezésére bocsátani. Az általános anyagleadási javaslatot a TERC Kft. minden esetben a megrendeléskor megküldik a Megrendelő felé. A Felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

A Megrendelő által leadott anyagban szereplő tartalmi, kép és szövegszerkesztési hibákért a TERC Kft. felelősséget nem vállal.

A TERC Kft. nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális állomány tartalmát, így azokért sem vállal felelősséget.

 A TERC Kft. nem vállal felelősséget továbbá az általa készítetett nyomatokon szereplő adatok, illetve információk jogszerűségéért, valódiságáért, azokért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a TERC Kft. kizárja jogi és anyagi felelősségét.

 

II. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 

1. A TERC Kft. vállalja, hogy a visszaigazolásban meghatározott időpontban - ha az anyagleadás a megegyezett határidőben megtörténik - a terméket a megrendelésben megállapított paraméterek szerint legyártatja.

A teljesítési határidő a nyomdai anyagleadás napjától számít, amennyiben a Megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadásától ismét elkezdődik. Teljesítési késedelem esetén a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Amennyiben az anyagleadás nem a felek által meghatározott időpontban történik, úgy az ebből adódó késések miatt a TERC Kft. a határidő betartásáért nem felelős.

 

2. A teljesítés

 

Amennyiben a Megrendelő nyomdai revíziót kér, tudomásul veszi, hogy a megrendelésben szereplő adatokhoz viszonyítva a TERC Kft. a nyomdai kigyárthatóságot, a terjedelmet, a vágott méretet és a tartozékok meglétét ellenőrzi.

A TERC Kft. csak a Megrendelő kifejezett kérésére biztosít proof-ot a nyomtatandó oldalakhoz. Amennyiben a Megrendelő nem kér proof-ot, a Nyomda saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit. A Felek minőségi átvételnek tekintik a Megrendelő vagy képviselője

részéről jóváhagyott proof-ot, nyomáspróbát, szemleívet illetve műszaki példányt.

 

A TERC Kft. a Megrendelőnek - a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén - az alvállalkozóinál gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.

A gépindulás során a színárnyalatok minimális módosítására van lehetőség. Amennyiben a Megrendelő a TERC Kft. illetékes munkatársának megítélése szerint szakmailag, vagy technológiailag teljesíthetetlen minőségi elvárást támaszt, vagy indokolatlanul sok időt (több mint 30 perc/forma) tölt a színterhelés beállításával, úgy a nyomás megszakítható és új Megrendelői feldolgozást kérhet jegyzőkönyv felvétele mellett a nyomda, amely esetben a kötbér mértéke az érintett nyomda által meghatározott gépállásidő díja.

 

A TERC Kft. nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális- vagy film állományt, így azok tartalmáért, hibáiért semmilyen felelősséget nem vállal. A Megrendelő által kezdeményezett javítás esetén a TERC Kft. a javításra fordított plusz időt és a vele járó költségeket leszámlázhatja, a megrendelővel történt egyeztetést követően. A TERC Kft. nem vállal felelősséget az általa készíttetett nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, tartalmáért, azokért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség.

 

A TERC Kft. nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.

A TERC Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható.

Nem minősül a TERC Kft. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.

 

III. KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS

 

1. Amennyiben a Megrendelő külső futárszolgálatot vesz igénybe, annak összegét a Megrendelő minden esetben köteles megfizetni.

Az ettől eltérő esetekben a szállítási, csomagolási és feladási költség számlázása a szerződő felek közötti megállapodás alapján történik.

A vállalkozási díj tartalmazza megadott budapesti közigazgatási határon belüli egy teljesítési helyre történő szállítás díját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás költségét, amelyről a Felek külön megállapodnak. A Megrendelőnek kötelessége a rakodásról (eszközök, személyzet) gondoskodnia, amennyiben erre nincs lehetősége, ezen szándékát a szállítási adatokkal (diszpó) együtt kell leadnia. Rakodásnak számít a gépjárműből való kézi kipakolás is. A rakodás során történő sérülésekért a TERC Kft. felelősséget nem vállal.

 

2. Az átadás-átvételekor a TERC Kft. esetenkénti megbízottja a Megrendelő kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig.

Mennyiségi vagy a csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül a TERC Kft. hibás teljesítésének, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-3%-os a leszállított mennyiségi eltérés. A többlet példányokat - amennyiben a Megrendelő nem kívánja átvenni - a Nyomda hulladékként hasznosítja.

 

Amennyiben gyártási reklamáció érkezik a megrendelőtől, úgy a hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.

Ha a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, az általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit a Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

 

 

3. Megrendelő vállalja, hogy az átvett terméket a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül minőségi szempontból megvizsgálja.

Amennyiben hibás az átvett termék, és a hiba a TERC Kft-nek felróható, a TERC Kft. vállalja a hibák soron kívüli kijavíttatását és a termék ismételt gyártását. A Megrendelő köteles a minőségi kifogással érintett terméket a minőségi kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül a TERC Kft. részéről megadott címre visszaszállítani. A visszaszállítás igazolt költségeit a TERC Kft. megtéríti. Amennyiben a minőségi kifogást elfogadja a TERC Kft. hibás teljesítésre alapított helytállási kötelezettsége megszűnik. Ha a Megrendelő a leszállított áru átvételétől számított 3 munkanapon belül nem jelentette be minőségi kifogását, a TERC Kft. szerződésszerű teljesítését elfogadta. A Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

 

4. A szállításhoz használt EUR raklapok - függetlenül attól, hogy a szállítást a Megrendelő, vagy a TERC Kft. végzi - betétdíjas göngyölegek. Ha a Megrendelő nem ad csereraklapot a szállítólevél aláírásával egyidejűleg, a TERC Kft. jogosult annak ellenértékeként, raklaponként 5.000 Ft/db + áfa összeget felszámítani.

 

5. A beszállított anyagok

 

A beszállított anyagokat a TERC Kft. szállítási okmányokban megadott mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia nélkül veszi át. Ezen anyagok ellenőrzését a Nyomda csak a gyártási folyamat közben tudja elvégezni és csak olyan károk esetén vállal a TERC Kft. felelősséget, amelyek saját hibájából keletkeztek. A TERC Kft-nek joga van a letéteményesi felelősséggel átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a megrendelőre áthárítani.

Kéziratokért, tervezetekért, montírungokért és más anyagokért a TERC Kft. nem vállal felelősséget. A Megrendelő köteles az anyagok elszállításáról rendelkezni, a számla kifizetését követő 1 hónapon belül.

Amennyiben a Megrendelő erről nem nyilatkozik, az alvállalkozó, illetve a TERC Kft. ezeket az anyagokat megsemmisítheti.

 

6. Átvételi késedelem

 

A Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően leszállított vagy átvételre késznek jelentett árut haladéktalanul átvenni.

Amennyiben a Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy a TERC Kft. jogosult a számlát kiállítani, valamint tárolási díjat felszámítani és leszámlázni. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban a TERC Kft-nél felmerülő költségeket a Megrendelő köteles megtéríteni.

 

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

 

1. A Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a TERC Kft-nek a számlán szereplő bankszámlaszámra történő utalással. Amennyiben erre a felek külön nem állapodtak meg, úgy az átutalásos számla fizetési határideje a számlakiállításától számított 8 naptári nap. A TERC Kft. jogosult úgy dönteni, hogy a terméket csak abban az esetben adja át, ha a Megrendelő a számla összegét teljes egészében kiegyenlíti. Az a Megrendelő, aki először rendel szolgáltatást, terméket a TERC Kft-től, megrendelésének ellenértékét előre köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.

 

Első vagy nagy mennyiségű megrendelés, illetve kiegyenlítetlen tartozás esetén a TERC Kft. előlegfizetést kérhet, amelynek teljesítése előtt a TERC Kft. nem köteles a gyártást megkezdeni, illetve készterméket átadni.

 

2. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével a TERC Kft. késedelmi kamatot számít fel. A TERC Kft. 2013. július 1-jétől kezdődően a késedelmes fizetéseket érintően a Polgári Törvénykönyv új szabályainak figyelembevételével jár el. A késedelmi kamat mértéke a késedelemben érintett naptári félév 1. napján érvényes jegybanki alapkamat (2016. május 25. óta változatlanul 0,90%) 8 százalékponttal növelt értéke. Fizetési késedelem esetén a TERC Kft. – jogosultsága alapján – a törvényben foglaltakkal megfelelően a követelések behajtásával kapcsolatos költségei megtérítésére 40 EUR-nak megfelelő forint összegben (amely az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes deviza- középárfolyama szerint számol ki) költségáltalányt számít fel. A behajtási költségáltalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, összege azonban a kártérítésbe beszámít.

 

3. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a TERC Kft.  részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a TERC Kft. által elkészített és az ÁSZF 1.sz. mellékleteként feltöltött nyilatkozat-minta kitöltésével. Ennek elmulasztása esetén TERC Kft. köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A TERC Kft. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát, ha a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a TERC Kft. úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.

 

4. A Megrendelő és a TERC Kft. ÁSZF-ben meghatározott, általános fizetési feltételektől eltérő (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb.) megállapodása kizárólag írásban történhet, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

 

5. A termék tulajdonjoga kizárólag azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a TERC Kft. vonatkozó számláját a Megrendelő maradéktalanul megfizette.

 

V. ALVÁLLALKOZÓ

 

A TERC Kft. a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozó(ka)t igénybe venni, aki(k)nek elvégzett munkájáért felelősséget vállal.

 

VI. TITOKTARTÁS

 

1. A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:

 • a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,
 • más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

 

 

2. A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat

 • kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,
 • harmadik személy részére nem adják tovább,
 • harmadik fél részére semmilyen módon nem tehetik hozzáférhetővé,
 • minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik, jogosulatlan személy ilyen információk birtokába ne juthasson.

 

3. Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:

 • már köztudomású információk;
 • arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;
 • olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;
 • olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

 

4. A TERC Kft. jogosult nyilvánosságra hozni, ha valamely megrendelője fizetési kötelezettségét elmulasztotta, megtagadta, vagy jelentős mértékű fizetési késedelembe esett. A TERC Kft. jogosult valamely megrendelőjével szembeni számlakövetelését bármely más személy részére értékesíteni, amennyiben e megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget. A TERC Kft. a követelés megvásárlójának a Megrendelőről rendelkezésére álló információkat jogosult átadni.

 

VII. SZERZŐI és KIADÓI JOG

 

1. Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék) szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) kiadására, sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a TERC Kft. felszólítására bármikor bemutatja. A TERC Kft. kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, ha a Megrendelő bárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.

 

2. Köteles példányok

 

A TERC Kft. felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén (a 60/1998. (III. 27.) Korm.rendelet) köteles példányt kell szolgáltatni. A TERC Kft. úgy tekinti, hogy a megrendelt mennyiség a köteles példányokat tartalmazza. Amennyiben Megrendelő a megrendelésben szereplő mennyiséget pontosan kívánja kézhez kapni, úgy jogosult a plusz 6 db köteles példányt a számlájában érvényesíteni.

 

VIII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSÉNEK ESETEI

 

1. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről

 

A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 15 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást írásban, igazolt módon köteles közölni a TERC Kft-vel. A TERC Kft. a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére.

 

A TERC Kft. a Megrendelő felmondásának tudomásra jutása időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő azonban köteles megtéríteni a TERC Kft-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit.

A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.

 

2. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a TERC Kft. részéről

 

A Vállalkozási keretszerződést TERC Kft. írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 15 napos felmondási határidővel. A TERC Kft. felmondását írásban közli a Megrendelővel. A TERC Kft. általi felmondás esetén a TERC Kft. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig Felek külön állapodnak meg. A felmondás következtében a Felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.

 

3. A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai

 

Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.

 

A TERC Kft. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő:

• fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette,

• magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a TERC Kft. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

 

4. A Vállalkozási keretszerződés megszűnik

 

• közös megegyezéssel,

• bármelyik fél által történt rendes vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával,

• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,

• a természetes személy Megrendelő halálával.

 

 

IX. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK

 

1. A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő békés megoldására, egyezség kötésére.

 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv (Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek az ÁSZF-ben vagy a Vállalkozási keretszerződésben szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére – a perértéktől függően – az illetékes budapesti Bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

 

Érvényes: 2017. május 2-től, felülvizsgálva, kiegészítve 2020. február 3-tól.

Budapest, 2020 február 3.

 

Vezetőség


scrollUp